Země promlouvá

ESENCE ZEMĚ ŽIJE A DÝCHÁ SKRZE NÁS

ESENCE BOHYNĚ ZEMĚ A SVĚTLO NEBESKÉ MATKY ŽIJE A DÝCHÁ SKRZE NÁS

NECHME VŠE PŘIROZENĚ DÝCHAT

JSEM V SOULADU S VIBRACÍ NOVÉ ŽIVÉ ZEMĚ
ODEVZDÁVÁM SE, DÁVÁM I PŘIJÍMÁM

Jsem na cestě dokončení jedné etapy, stojím v bráně nového počátku.

Když se ozve impulz z nitra, co je pro mě nejlepší, pro nejvyšší dobro všech, pouštím se do díla.

ŽIJI TO, CO VNÍMÁM … CO HOVOŘÍM … CO TVOŘÍM … OTEVÍRÁM SE VŠEMU

Žiji svoji sílu, moudrost a tvořím svobodu a hojnost. Naslouchám, důvěřuji sobě, svému vedení, srdci, duši, Zemi.

OTVÍRÁM SE SPOLUTVOŘENÍ … DŮVĚŘUJI

Každý jsme jedinečný, doplňujeme se navzájem, propojujeme svoje schopnosti, dovednosti, talenty, sdílíme a tím spolutvoříme. Beze strachu a hodnocení, s odvahou, odhodlaní, s jasnou myslí, opravdovostí, upřímností. Obohacujeme se navzájem. Jsme součástí celku, celek ovlivňuje nás a naše jednání celek.

Zodpovědnost, svobodné rozhodnutí … dávání a přijímání.

Když se dostanu do okamžiku, kdy cítím ublížení, zranění, smutek, nespravedlnost … okamžitě si uvědomím, že jsem ve stavu oběti. Procítím si tento pocit a odcházím z tohoto strachu, odpouštím ho vědomě ze svého
těla a jdu do přítomného okamžiku. V tuto chvíli se to přestává dít. Jen jsem si prošla nějakou vzpomínkou, ale teď to odchází, teď se to už neděje. Opouštím pocit ukřivdění, bolest, odpouštím všem, kteří mi tento stav způsobili i sama sobě, že jsem dovolila, aby k tomu došlo.

Dovolila jsem, abych prošla touto zkušeností, poučila se a už je to za mnou, už je to minulostí.

Už se k tomu nevracím, přijímám a nehodnotím své pocity, jdu dál, do svého klidu, míru a lásky.

Uklidila jsem ve svém nitru a posílena, o tuto zkušenost, prošla jsem další zkouškou a jdu dál.

Tak postupně odbourávám bloky, zranění. Čistím své tělo a připravuji prostor pro Lásku, Světlo, opravdový život.

Situace, které přichází, už lépe zvládám, a už se mě tolik nedotýkají, nezraňují.

Stávají se ukazatelem toho, co je třeba očistit, odpustit ze svého těla ven.

Už neřeším, že je to nespravedlivé, že mi někdo ublížil.
Vím, že jsem potřebovala touto zkušeností projít, právě pro toto pochopení.

Nehodnotím, nekritizuji toho, kdo mi to způsobil ani mu nevysílám negativní energii.

Dám si svůj čas, ať vztek a bolest odezní a vše se spálí v samotném jádru Země.

Jako zázrakem vše odezní a je zase dobře.

Uvědomím si, že LÁSKA TVOŘÍ … okamžitě reaguji a vysílám LÁSKU …

Čistí se mezilidské vztahy i vztah sama k sobě a tím i milovaná Země.

ZEMĚ potřebuje, abychom toto pochopili.

Když očišťujeme sebe, očišťujeme a odlehčujeme i Zemi.
Nabíráme vyšší vibrace … jdeme v souladu s vibrací Země.

Děje se rozpad starého … přecházíme …

Naše těla se aktivují … osvětlujeme vlastní temnotu …
vytváříme nového člověka, přetváříme novou buněčnou strukturu.

Vše vychází zevnitř ven … aktivace světelného těla v souladu s fyzickým tělem.

Stáváme se pozorovateli.

Na základě pochopení děláme změny.

Pokora, vděčnost a uvolnění vede k manifestaci … sebe sama.

Odevzdejme se, otevřeme se plně. Ponořme se hluboko do svého nitra a rozpusťme vše, co nás blokuje. Když máme možnost uvidět své zranění … proměňme ho v něco nového.

Ať vidíme pravdu a cítíme lehkost svého bytí. Uvidíme svou pravou podstatu, svou zář.

PRAVDU UVIDÍME OTEVŘENÝM SRDCEM
KRÁČÍME DO NOVÉ BUDOUCNOSTI …

POČÁTKU SPOLUTVOŘENÍ NOVÉHO ČLOVĚKA … NOVÉ ZEMĚ

NOVÉ TĚLO … NOVÁ ZEMĚ

V přítomném okamžiku si sním o krásné vysněné budoucnosti, vědomě si to užívám všemi smysly a těším se na její příchod.

Když vědomě očišťujeme, věnujeme pozornost svému nitru, sobě, nekritizujeme, nehodnotíme … procházíme malou smrtí … otvíráme srdce … a tak krůček za krůčkem přirozeně přicházíme k BRÁNĚ POČÁTKU … BRÁNĚ SRDCE NOVÉ ZEMĚ.

TVOŘÍME

SPOLUTVOŘÍME

SJEDNOCUJEME SE

VZESTUPUJEME

CÍTÍM VŮNI ZEMĚ … LÁSKY … SVOBODY … KRÁSY … SÍLY … VÁŠNĚ … OPRAVDOVÉHO ŽIVOTA …

Tvořím si bezpečný prostor pro vlastní tvorbu …

Žiji svoji cestu v souladu se svojí duší, vychutnávám si krásu, svobodu a propojení s esencí, se vším …

Tajemstvím skutečného bohatství života je tvořit a žít vědomě plnohodnotně opravdový život.

Odhrňme závoje, ať spatříme to, co je očím neviditelné … 
PRAVDOVÝ ŽIVOT

Buněčné Čištění

 

Je třeba být schopen převzít zodpovědnost za čištění a transformování nižších energií hned, jak se objeví, namísto toho, abychom je předávali a oddávali se jim a ještě k tomu věřili, že jsou skutečné.

Čím více se uzemňujeme, rozpoznáváme a čistíme svá omezující přesvědčení, tím více ukotvujeme JÁ JSEM v těle. Stejně tak je důležité neposuzovat druhé, a to ani sebe, za jakékoli situace nebo okolnosti, které na sebe oni, či vy sami, v této době vzali.

Každý máme svoje vlastní energie, kterým jsme se rozhodli čelit a se kterými jsme se rozhodli utkat, abychom je mohli překonat a odžít si je. Jestliže si nejste jisti, mějte soucit a úctu ke všem, nehledě na své/jejich vnější okolnosti a situaci.

Když někdo dosáhne určité úrovně vědomí, tak nesmí této své úrovně zneužívat k získání nadvlády nad těmi, kdo tohoto stupně ještě nedosáhli.

K tomu, aby mohla celým tělem proudit tantrická energie, je třeba, aby byly vaše buňky schopny toto proudění umožnit. Když jsou vaše buňky natolik čisté, že jimi může proudit tantrická energie, pak se neustále a pozvolna zvyšuje frekvence vašeho těla. Až dosáhne úrovně, kdy váš duch a vaše Ka může trvale setrvat ve vašem těle i v době, kdy jste vzhůru, budou již vaše buňky natolik čisté, že se budou otáčet po směru hodinových ručiček v souladu s oběžnými drahami planet a Slunce.

Cílem je plně, až do úrovně buněk, ztělesnit své vyšší Já či Kristovskou přítomnost. Pozvednout vibrace svého těla a celé své fyzické existence natolik, že 3D přestane být ztotožněna s omezeností a nebude už existovat nic, čemu byste se měli vyhýbat. Buněčné čištění je dalším krokem k tomuto cíli. Tantrická energie proudí mezi buňkami a vzhůru páteřním kanálem a čakrami. Je to čistá energie stvoření. Je to základní energie a také jedna z energií, které byly na Zemi nejvíce poškozeny a překrouceny.

Metoda čtyř buněk. Poté, co jsme se naučili vyčistit své čakry a zjištěné problémové oblasti ve svém těle od energie druhých lidí, od jejich přesvědčení, nepodporujících systémů přesvědčení, dohod, šňůr a souzení, přišel čas, abyste tyto energie pročistili i na úrovni svých buněk. Ne všechny problémy máme otisknuté i ve svém éterickém těle na buněčné úrovni, avšak ty, které si v sobě neseme, velmi výrazným způsobem ovlivňují a ovládají vaše myšlenkové procesy, emocionální reakce a celkově náš život.

Pokud vyčistíme konkrétní energii (např. odmítnutí) ve čtyřech buňkách, automaticky to vyvolá uvolnění této energie ve všech zbývajících buňkách. Energie v buňkách působí jako magnet na životní zkušenosti. Užívá se ultrafialová mřížka kvantové konfigurace tak dlouho, než tato (temná, bolestivá energie) zmizí, dále zlaté světlo a metoda čištění pomocí růže, čímž se vytahuje energie z naší linie i z linie rodiny. Mohou se tu objevit paměťové obrázky životních zkušeností, které růže a zlatá energie vytáhnou.

Poté každou buňku pročistí fialový plamen, aby přeměnil emoční energii, pak dochází v těle k úlevě a relaxaci a je nutné převzít zodpovědnost za vytváření si nového a pozitivnějšího života, zdravého úsudku, důvěry a nadšení. Touto metodou můžete čistit: buněčný hněv a touhu po pomstě; stud a nízkou sebeúctu; ponížení; energie rodičovské kontroly a psychických dohod; přesvědčení, posuzování a dokonalé obrazy; bolest; karmu; popřené a potlačené pocity; strach důvěřovat.

Čištění a léčení vašich původních 8 buněk. Základní předloha vašeho těla byla vytvořena v původních osmi buňkách vašeho těla. Sada těchto buněk stále ještě existuje v oblasti vaší hráze. Tyto buňky uchovávají kódy vaší původní DNA až do doby, než je očistíte od všech mutací a bloků (například pocitu viny), s nimiž jste se narodili. Mohou mít chemickou, éterickou, mentální nebo emocionální povahu.

K vyčištění se užívá ultrafialová mřížka kvantové konfigurace, červený plamen a poté se „rána“ sešívá světelnými vlákny, z nichž jsou buňky utvořeny – užívá se zlatá mřížka kvantové konfigurace Ki, což je starověké egyptské označení pro tenká světelná vlákna, která utvářejí vaše holografické tělo. Když budete užívat tuto mřížku ke splétání roztržených vláken Ki, poproste Plejáďany, aby vám pomohli znovu propojit poškozená světelná vlákna v oblasti dané díry.

Poté si představte mřížku kvantové konfigurace Ki, jež je celá ze zlatého světla, jež uvedenou oblast obklopuje a uzdravuje ji. Udržujte ji na místě tak dlouho, až se oblast kolem díry plně zacelí bez viditelných známek poškození.

Je třeba blok vyčistit ve všech osmi buňkách. Když nějaký blok anebo mutace existuje na úrovni původních osmi buněk, je ještě mnohem zásadnější a hlouběji zakořeněný než ostatní problémy na úrovni běžných buněk. Je tomu tak proto, že těchto osm buněk obsahuje základní předlohu celého vašeho těla: na úrovni hmotných prvků a éterické, mentální a emocionální úrovni.

Tyto buňky výrazně ovlivňují schopnost vašeho ducha plně se zhmotnit a souvisí s naším stvořením. Když tyto buňky vyčistíme, darujeme si příležitost projít změnou a posunem paradigmatu. Po vyčištění od pocitů viny dokázala žena přijímat bez pocitů viny, dávat z lásky a přijmout vzájemnou spoluzávislost se svou rodinou a přáteli, zvýšilo se její sebevědomí a dokázala říct „ne“.

BOHYNĚ KALI PROMLOUVÁ K MUŽŮM NOVÉHO ÚSVITU

Muži Nového Věku, Božství k vám promlouvá

Kali Ma, Bohyně Nekonečna, Temné Prázdnoty, Vnitřního Prostoru Hlubokého Ženského Neznáma – Ona je Ta, která vám otevírá Bránu 11.11

Muži, vy víte, že je promlouváno k vám. Víte, že jste byli vybráni. Vy víte, že jste vyvolení, protože vaše vlastní Duše si vybraly tuto cestu se otevřít. Zvolili jste si přivést mnoho změn do vašich 3D životů, které se odehrávají paralelně s počátkem vašeho intenzivního vzestupu do Vyšší Mužské Esence. Tento plán vzestupu přichází do bodu rychlého účinku a vytváří v této konkrétní době ohromné pohyby v Zemských přeměnách.

Ano, vlny započaly. Započaly uvnitř vás účinkem vnitřních změn začínajících manifestovat čistotu ve vnějších úrovních vašich životů. Kali Ma, Bohyně Očisty a Opětného souladu, s vámi třese silou kosmického zemětřesení. Neopouští vás, protože ví, že vaše stará úroveň vědomí má zvyk nořit hlavu do písku vždy, když začne jít do tuhého v emoční sféře.

Kali vás neopustí. Prostupuje vaším nitrem. Vytváří pro vás nepohodlí v místech, která jsou nejpravdivější. Provokuje vás a kroutí vaším nitrem, abyste se nemohli vyhnout tomu, k čemu vás Božství probouzí.

Muži Nového Průkopnického Věku, už neexistuje možnost věci odkládat a schovávat se. Nemůže vám projít nevědomé chování, které vás udržuje ve stavu otupělého odmítání, závislostí, zbabělých emočních reakcí a uhýbání. Nastal čas postavit se Pravdě čelem. Tentokrát nezůstane pravda skryta bez ohledu na to, kolik chytrých strategií jste vymysleli, abyste ji ukryli.

Kali vás provází při vstupu do nového světa, který se na první pohled může zdát naprosto odhalený. Může vypadat tak čistě, tak neposkvrněně, že se vám na chvíli bude zdát tato ryzost znepokojující. Nebudete se držet závislostí nebo jiných rozptýlení, abyste se vyhnuli vašim pocitům nebo emocím. Nebudete žít ve vztazích které jsou pohodlné a snadné a které vás nezatlačí do uvědomění si svého vnitřního mužského potenciálu. Nebudete schopni přežít jeden jediný den v práci, která nepohání sakrální čakru a váš solar plexus tvořivou touhou.

Jsou k vám vysláni noví lidé –převážně nepřehlédnutelné ženy, které nesou navýšené vibrace posvátného ženství. Tito noví lidé jsou sesláni Božstvím, aby vás probudili do vaší autentické mužské síly. Nejpravděpodobněji vás prvně vyprovokují k negativním emočním reakcím. To proto, že od vás vyžadují to nejlepší, co nesete. Vidí skrze vás, veškeré vaše egoistické triky a vzorce uhýbání. Chtějí vás vidět vzestoupit do vyšších vzorců Mužství, které je nyní umístěno jako Posvátná Šablona do vašeho energetického systému.

Muži Nového Věku, Kali k vám promlouvá. Na počátku se vám nemusí líbit vše co říká. Udává vám směr, který vás nakonec přivede do nového života souladu s Nejvyšším Vzestupem naší planety.

Kali vždy přichází se svými noži posvátné lásky. Odřezává vše, co již déle není třeba. Odstraňuje vše, co je staré, shnilé a bránící vašemu Božskému obrazu. Očišťuje tak intenzivně, že v určitých momentech budete lapat po dechu šokováni jejími pohyby.

Zkrátka – pokud neuděláte změny, které jsou nyní vyžadovány a neuděláte ten velký krok do Neznáma, který jste odkládali po celé věky, Kali vás strčí z útesu.

Riskněte to. Pohybujte se na Hraně. Zvykněte si na Hraně žít. To je vaše nová realita. Už ne více pohodlného žití. Už žádné schovávání. Už žádné uzavírání srdce. Tohle je Opravdové. Tohle je vaše šance začít žít nejvzrušující dobrodružství vašeho Života.

Kali je s vámi. Ano, dokáže být přísná. Ale ví, že aby ožilo to nejlepší ve vás, vaše nejopravdovější vitalita a tvořivé výšiny, potřebujete toto postrčení.

Muži kteří mají něco nepostradatelného k přispění do Úsvitu Nového Věku musí riskovat každý den. Musíte začít žít jako nebojácní Bojovníci a vzdát se všeho pro Lásku. Uvnitř svých Srdcí, Těl a Ducha máte více odvahy než všichni lvi kráčící po Afrických savanách.

Vy jste Ti Stateční. Toto je šance pro vaši Duši začít svůj vzestup do Světla. Jakmile se odhodláte ve svém srdci a ve svém duchu, sledujte rozkvétající zázraky kolem sebe a události, které vás budou povznášet. Vesmír podporuje váš let do nových světů Božské Lásky.

Potřebujete nekompromisní ostří meče Kali. Nepřestane, dokud nezačnete žít statečný, pravdivý život s otevřeným srdcem, ke kterému jste byli zrozeni.

Jistým způsobem nastal čas, abyste dospěli. Nastal čas pro muže začít ohromný proces emočního a spirituálního léčení.
Nelžete sami sobě že vás není třeba, že nemůžete, nebo že nic nezměníte. Vaše ego potřebuje nastoupit cestu ústupu.
Nastal váš čas vystoupit z řady, začít riskovat a mapovat neznámá území.

Neexistuje lepší muž než jste vy aby vedl tuto misi. A pokud existuje žena, nebo vidina ženy, která pohání vaše touhy a odvahu začít žít jiný život – pak věřte, že ona není pouhá “náhoda“. Ona je vaše Vědma a vždy vám bude zrcadlit nazpět kde a jak se propadáte do svých zón pohodlí. Někdy se z ní stane “Kali“ v momentech, kdy vás povede z odrazů reakcí vašeho nižšího já do vašeho vyššího Vzestoupeného Srdce.

Posledních několik dnů nebo týdnů se mohlo zdát velmi intenzivních a plných turbulencí. Možná vám Kali nyní dává nějaké odpovědi. Naslouchejte zprávám Temné Bohyně Pravdy.