Božská síla

V těchto dnech a v tomto věku dochází na Zemi k přeměně. Přichází úsvit nového vědomí, který dříve či později nabude hmotné podoby. Jak k této přeměně dojde, jaký tvar bude mít, není zcela ustálené. Budoucnost je vždy nejasná. Jedinou skutečně danou věcí je tento moment, který je nám dán: Teď. Z tohoto Teď pramení nespočet možných cest, nekonečná síť možných budoucností.

Na základě minulosti dokážeme předvídat, že určitá budoucnost je pravděpodobnější než ty jiné, volba je ovšem vždy na nás samotných. Jste to vy, kdo rozhodne, zda necháte minulost určovat vaši budoucnost!

Předpovědi jsou vždy založené na pravděpodobnostech. Pravděpodobnosti souvisí s minulostí. Ve vás jako v lidech je síla na to, rozloučit se s minulostí a vydat se na cestu, která bude mít jiný směr. Jste obdařeni svobodnou vůlí. Máte sílu se změnit, znovu se stvořit. V této síle spočívá vaše božství. Je to nadání tvořit z ničeho (tvořit ex nihilo). Tato božská síla patří k vaší nejhlubší podstatě.

Mluvíme-li o tomto dni a věku jako o době přeměny, nikdy nezapomeňte na to, že vy sami jste mistrem své vlastní reality. Neexistuje nic takového jako předurčený Plán či Vesmírná Moc, která ovládá vaši individuální cestu duše či vaši jedinečnou sílu tvořit vlastní realitu. Takhle to nefunguje. Každá duše na Zemi prodělá tuto přeměnu způsobem, který je v souladu s jejími vnitřními dispozicemi. Existuje mnoho realit. Realita, již si zvolíte, bude odpovědí na vaše niterné potřeby a přání.

Co činí toto období (přibližně 1950 – 2070) zvláštním je, že dochází k ukončení dvou rozdílných cyklů vědomí: osobního cyklu (či souboru osobních cyklů) a planetárního cyklu. Dokončení těchto cyklů se shoduje, a proto jeden posiluje druhý.

Pro část lidstva se blíží dovršení jejich osobních cyklů pozemských životů. Většina duší, kterých se toto dovršení týká, jsou Pracovníci Světla. O této skupině duší Pracovníků Světla budeme mluvit detailněji. Nyní bychom rádi vysvětlili podstatu tohoto osobního cyklu: co znamená projít tímto cyklem a jaký je smysl žít všechny tyto komplikované životy na Zemi.

Osobní vhled

Pozemské životy, které prožíváte, jsou součástí většího cyklu vaší duše. Tento cyklus byl navržen tak, aby vám umožnil plně prožít dualitu. V průběhu tohoto cyklu jste zakusili, jaké to je být mužem a ženou, být zdravý a nemocný, být bohatý a chudý, být ?dobrý? i ?zlý?. V některých životech jste byli v intenzivním styku s materiálním světem, byli jste farmářem, dělníkem či řemeslníkem. Existovaly také životy, jež byly více orientované na spirituálno a ve kterých jste uvnitř sebe nesli silné vědomí svého spirituálního původu. V těchto životech jste tíhli k náboženským činnostem. Také jste prošli životy, ve kterých jste prozkoumali světské oblasti moci, politiky atd. Též mohly existovat životy, ve kterých jste se oddali uměleckému vyjádření sebe sama.

Duše často v průběhu všech těchto životů tíhnou k určité specializaci. Snadno to můžeme poznat u lidí, kteří jsou v nějaké oblasti přirozeně nadaní. Zdá se, že mají jistý potenciál, třeba už jako děti, který jen potřebuje ve správný čas probudit a pak je snadno rozvíjen.

Duše Pracovníků Světla často tíhnou k náboženským životům a žily mnoho životů jako mniši, jeptišky, kněží, šamani, čarodějové, spiritualisté atd. Přitahovala je práce prostředníka mezi hmotným, fyzickým světem a spirituálními sférami. A tak se tyto duše staly v této oblasti odborníky. Když cítíte toto volání, toto silné nutkání být ve styku se spiritualitou, třebaže to nezapadá do vašeho každodenního života, můžete být docela dobře součástí této rodiny Pracovníků Světla.

Život na Zemi vám poskytuje možnost plně prožít, jaké to je být člověkem. Nyní se můžete ptát: co je tak zvláštního na tom být člověkem? Proč bych to měl chtít zažít?

Lidská existence je různorodá i intenzivní. Když žijete lidský život, jste dočasně ponořeni do ohromného pole fyzických vjemů, myšlenek a pocitů. Díky dualitě, která je neodmyslitelnou součástí tohoto pole, nastává ve vašich zážitcích velký rozpor a intenzita, jež jsou mnohem větší, než když jste v astrální rovině (jak ji sami nazýváte). (To jsou roviny, do kterých vstupujete po smrti a kde setrváváte mezi životy). Může být pro vás těžké představit si to, ale mnoho bytostí na naší straně by rádo bylo na vašem místě. Rády by byly lidmi a získaly lidské zkušenosti. Lidská zkušenost má druh reálnosti, která je pro ně neocenitelná. Ačkoli mohou tvořit nespočet realit pouhou silou své představivosti, dává jim to menší uspokojení, než je vytvoření jedné ?skutečné? reality na Zemi.

Na Zemi je proces tvoření často bojem. Když si plníte své sny, setkáváte se obvykle se spoustou překážek. Mentální způsob tvoření v astrálním světě je mnohem jednodušší. Neexistuje žádné zpoždění v čase mezi myšlenkou a skutečným výtvorem. A co víc, můžete vytvořit jakoukoli realitu chcete nebo na jakou jen pomyslíte. Nejsou zde žádná omezení. V momentě, kdy si představujete nádhernou zahradu, můžete do ní vstoupit.

Ke zrození myšlenky na Zemi a její realizaci v hmotném světě je zapotřebí velkého úsilí. Vyžaduje to silný záměr, vytrvalost, jasnost mysli a víru v srdci. Na Zemi se musíte potýkat s pomalostí a zatvrzelostí materiálního světa. Musíte si sami v sobě prožít protichůdné impulsy: pochyby, zoufalství, nedostatek vědění, ztrátu víry atd. Proces tvoření může být brzděn či dokonce zmařen díky jakémukoli z těchto prvků. Přesto jsou tyto potenciální problémy, ba dokonce nezdary, těmi skutečnými důvody, jež činí život na Zemi tak cenným. V tomto procesu jsou výzvy, kterým čelíte vašimi největšími učiteli. Dávají pozemským prožitkům hloubku, která je mnohem hlubší a širší než snadný tvořivý proces v astrálních říších. Tato snadnost plodí bezvýznamnost. Astrální bytosti, které ještě nezakusily život na Zemi, tohle vědí a chápou.

Často jste zrazováni a dokonce zoufalí nad nepoddajnou povahou své reality. Tolikrát realita nekoresponduje s vašimi přáními a nadějemi. Tolikrát se zdá, že vaše tvořivé cíle končí v bolestech a rozčarování. Nicméně v nějakém momentě se vám podaří nalézt klíč k míru a štěstí. Najdete ho ve svém srdci. A když se tak stane, radost, kterou pocítíte, se nevyrovná ničemu, co je vytvořené v astrální říši. Bude to zrod vašeho mistrovství, vašeho božství.

Extáze, kterou zakusíte, když se vaše božství probudí, vám poskytne moc léčit sebe sama. Tato božská láska vám pomůže vyléčit zranění, která jste zakusili během vašich životů na Zemi.

Poté budete schopni pomáhat léčit i ostatní, kteří procházeli stejnými zkouškami a utrpeními. Rozpoznáte jejich bolest. Uvidíte ji v jejich očích. A budete je schopni vést na jejich cestě k božskosti.


Smysl procházení dualitou

Prosím, nepodceňujte smysl vašich životů na Zemi. Patříte k nejkreativnější, nejvyspělejší a nejodvážnější části Boha (Všeho-Co-Jest). Jste průzkumníci nepoznaného a tvořitelé nového. Vaše zkoumání říše duality slouží účelu, který sahá daleko za vaši představivost. Je těžké vysvětlit vám nejhlubší smysl vašich cest, ale můžeme říci, že jste stvořili nový typ vědomí, takový, který dříve neexistoval.

Toto vědomí bylo poprvé zobrazeno Kristem v dobách, kdy kráčel po Zemi. Toto vědomí, které nazývám Kristovské vědomí, vyplývá ze spirituální alchymie. Fyzikální alchymie je umění transformovat olovo ve zlato. Spirituální alchymie je umění transformovat temnou energii ve ?třetí energii?, spirituální zlato přítomné v Kristovské energii.

Uvědomte si, prosím, že tím neříkáme, že smyslem je transformovat temnotu ve světlo či zlo v dobro. Temnota a světlo, zlo a dobro jsou přirozené protiklady; existují ze vzájemné přízně.

Skutečná spirituální alchymie představuje ?třetí energii?, typ vědomí, které obsahuje obě polarity skrze energie lásky a pochopení. Skutečný účel vaší cesty není nechat Světlo ovládnout Temnotu, ale jít za hranici těchto protikladů a vytvořit nový typ vědomí, který může udržovat jednotu v přítomnosti obojího – světla i temnoty.

Vysvětlíme toto poněkud složité téma prostřednictvím přirovnání. Představte si, že jste hlubinní potápěči, kteří hledají perlu. Pořád a znovu se potápíte do oceánu, abyste našli jednu konkrétní perlu, o které všichni mluví, ale nikdo ji ve skutečnosti neviděl. Říká se, že dokonce ani Bůh, Vrchní Potápěč, se nikdy této perly nedotkl.

Potápění v oceánu je plné nebezpečí, jelikož se můžete ztratit nebo jít příliš hluboko na to, abyste se znovu nadechli. Jste vytrvalí a potápíte se do tohoto oceánu zas a znovu, jelikož jste rozhodnutí a plní inspirace. Jste snad šílení?

Ne, jste průzkumníci nového.

Tajemství je: v procesu nalézání perly, vy perlu tvoříte. Perla je spirituální zlato Kristovského vědomí. Perla jste vy, transformováni zkušenostmi duality.

To, co tu nyní máme, je skutečný paradox: prozkoumáváním Nového, nové tvoříte. Stali jste se perlou Božského výtvoru.

Bůh to nemohl udělat jinak, jelikož to, co jste se pokoušeli nalézt, ještě neexistovalo; muselo to být vytvořeno vámi. Proč Boha tolik zajímalo vytvoření něčeho nového? Řekněme to tím nejjednodušším způsobem.

Předně, Bůh byl zcela DOBROTIVÝ. Dobrota byla všude kolem. Ve skutečnosti tu nebylo nic jiného, věci byly poněkud statické. Jeho dílo postrádalo živost; postrádalo možnost růstu a rozmachu. Můžeme říci, že uvízlo.

K tomu, aby vytvořil změnu, aby vytvořil možnost pro pohyb a rozmach, musel Bůh vnést do svého tvoření Prvek, který se lišil od vše-prostupující Dobroty. To bylo pro Boha velmi těžké. Jak můžete stvořit něco, co není vámi? Jak Dobrota může stvořit Špatnost? Nemůže. A tak Bůh přišel takříkajíc se lstí. Tato lest se nazývá nevědomost.

Nevědomost je prvek, který brání Dobru. Vytváří iluzi bytí mimo Dobro, bytí oddělené od Boha. ?Nevědět, kým jste? je podnět, který stojí za změnou, růstem a rozvojem ve vašem vesmíru. Nevědomost plodí strach, strach plodí potřebu kontroly, potřeba kontroly plodí boj o moc a tak tu máte všechny podmínky pro to, aby ?Zlo? kvetlo. Jeviště pro boj mezi Dobrem a Zlem je připraveno.

Bůh potřeboval živost protikladů, aby své stvoření ?rozhýbal.? Může být pro vás velmi těžké s ohledem na všechno utrpení způsobené nevědomostí a strachem to pochopit, ale Bůh si těchto energií velice vážil, jelikož mu poskytly způsob jak překonat hranice Sebe sama.

Bůh požádal vás, kteří patříte k jeho nejtvořivější, nejpokročilejší a nejodvážnější části, abyste přijali závoj Nevědomosti. Abyste mohli zažít dynamiku protikladů co možná nejdůkladněji, dočasně jste padli do zapomnění vaší skutečné povahy. Souhlasili jste s tím skočit do neznáma, ale i tato skutečnost byla schována pod závoj zapomnění. A tak nyní často proklínáte Boha za to, že jste v situaci, v jaké jste: útrapy, nevědomost – a my to chápeme. V té nejhlubší podstatě jste přece: Bůh, Bůh je vámi.

Navzdory všem potížím a zármutkům máte hluboko uvnitř, co se týká prožívání a tvoření Nového, co se týká života v dualitě, stále smysl pro zázraky a vzrušení. Tohle je původní Boží vzrušení, důvod proč Bůh vůbec začal prostřednictvím Vás svou cestu.

Když jste vyrazili na svoji cestu, čelili jste Zlu (strachu, nevědomosti) s nejasnou vzpomínkou na Dobro (Domov). Zatímco jste toužili po Domově, začali jste se utkávat se strachem a nevědomostí. Vy se však nevrátíte Domů ve smyslu návratu do stavu vaší minulosti. Díky vaší cestě se dílo změnilo.

Konec vaší cesty bude znamenat, že se stanete většími než dobro a zlo, světlo a temnota. Vytvoříte třetí energii, Kristovskou energii, která přijímá a překračuje obojí. Rozšíříte Božské tvoření. Budete Novým Stvořením Boha. Jakmile se na Zemi plně zrodí Kristovské vědomí, Bůh překoná sám sebe.

Před ?lidskou zkušeností? Kristovské vědomí neexistovalo. Kristovské vědomí je vědomí toho, kdo prošel skrze mnohovrstvou zkušenost duality, smířil se s ní a objevil se ?na druhé straně.? Ten bude obyvatelem Nové Země.  Ten opustí dualitu. Pozná a přijme svoji vlastní božskost. Bude za jedno se svým božským Já. Jeho božské Já bude ovšem jiné než předtím. Bude hlubší a bohatší než vědomí, z kterého se zrodil. Dalo by se také říci: tím, že projde zkušeností duality, Bůh obohatí Sám/Samu sebe.

Příběh je zjednodušený a zkreslený jako cokoli dalšího, o čem říkáme, že je zkresleno iluzemi času a oddělenosti. Tyto iluze posloužily cennému účelu. Nadešel však čas jít za tyto iluze. Prosím, pokuste se vnímat energii, která je za našimi slovy, příběhy a přirovnáními. Tato energie je v jiném smyslu vaší vlastní. Tato energie, která promlouvá skrze mě, Jeshuu, je energie vašich budoucích Kristovských Já. Čekáme, až se k nám připojíte.


Jak překonat dualitu – dokončení karmického cyklu

V momentě, kdy již nad vámi hra duality nemá vliv, Váš pozemský cyklus životů končí. V duální hře je podstatné to, že se identifikujete s jistým postavením na hřišti polarit. Identifikujete se s tím být chudý nebo bohatý, slavný či prostý, muž nebo žena, hrdina či dareba. Skutečně nezáleží tolik na tom, jakou roli hrajete. Dokud se cítíte za jedno s hercem na pódiu, dualita vás stále pevně svírá.

To samozřejmě není špatně. Vlastně to tak mělo být. Vy jste měli zapomenout na své skutečné Já. Abyste zakusili všechny aspekty duality, měli jste zúžit své vědomí k jisté roli v dramatu pozemského života.

A hráli jste to dobře. Byli jste tolik uchváceni svými rolemi, že jste úplně zapomněli na cíl a účel procházení cyklem životů na Zemi. Tolik jste zapomněli sami na sebe, že jste vzali hry a dramata z duality za jedinou realitu, která existuje. Ve finále vás tato realita učinila velmi osamělé a plné strachu, což je pochopitelné, neboť právě hra duality, jak již bylo poznamenáno výše, je na prvcích nevědomosti a strachu založena.

K tomu, abyste pochopili fungování duality ve vašem každodenním životě, bychom vám rádi zmínili pár typických rysů duální hry.


Charakteristiky duální hry

1) Váš emocionální život je v zásadě nestálý.

Není zde přítomno žádné emocionální ukotvení a tak jste vždy v určité náladě ?nahoře? nebo ?dole?. Jste naštvaní či shovívaví, úzkoprsí či velkorysí, deprimovaní či entuziastičtí, šťastní nebo smutní. Vaše emoce trvale kolísají mezi extrémy. Zdá se, že máte nad těmito kolísáními jen omezenou kontrolu.

2) Jste intenzivně zapojeni do vnějšího světa.

Je pro vás velmi důležité, jak vás vidí druzí. Vaše sebeúcta je založena na tom, co vám okolní svět (společnost či vaši milovaní) zrcadlí zpět. Snažíte se žít podle jejich standardů o tom, co je správné a špatné. Děláte, co můžete.

3) Máte silná přesvědčení o tom, co je dobré a špatné.

Být soudící vám dává pocit bezpečí. Když člověk rozdělí činy, myšlenky nebo lidi na dobré a špatné, život je tak dobře organizován.

Všechny tyto charakteristiky mají společné to, že ve všem, co děláte či cítíte, nejste skutečně přítomni. Vaše vědomí sídlí na vnějších vrstvách vašeho bytí, kde je poháněno strachem orientovanými vzorci myšlení a chování.

Dáme vám příklad. Když jste stále zvyklí na to být hodní a příjemní, projevujete vzorec chování, který nepramení z vašeho vnitřního bytí. Ve skutečnosti podněty z vašeho nitra potlačujete. Snažíte se žít dle očekávání druhých, abyste neztratili jejich lásku, obdiv či péči. Reagujete na základě strachu. Omezujete se ve svém vyjadřování. Ta část, která není vyjádřena, bude i tak žít svůj skrytý život a vy budete nespokojení a unavení. Může být ve vás přítomný vztek a podrážděnost, kterých si není nikdo vědom, dokonce ani vy sami!

Cesta vedoucí z tohoto stavu sebezapření ven je učinit kontakt s potlačenými a skrytými částmi uvnitř vás samých.

Navázání kontaktu s vašimi potlačenými a skrytými částmi není těžké v tom smyslu, že by vyžadovalo jisté dovednosti či znalosti. Nedělejte z této ?cesty dovnitř? složitý proces, který vás musí někdo naučit či udělat za vás. Zvládnete to sami a najdete si k tomu vlastní cestu. Motiv a záměr jsou mnohem důležitější než dovednosti a metody. Pokud chcete sami sebe skutečně poznat, pokud jste rozhodnuti jít do hloubky a změnit bojácné myšlenky a emoce, které vám blokují cestu ke šťastnému a naplněnému životu, dosáhnete toho jakýmkoli postupem, který se vám naskytne.

Rádi bychom vám nabídli jednoduchou meditaci, která vám může pomoci spojit se s vašimi emocemi.

Věnujte chvíli uvolnění svalů na vašich ramenech a krku, zpříma se posaďte a nohy postavte celými chodidly na zem. Zhluboka se nadechněte.

Představte si, jak chodíte po polní cestě pod širým modrým nebem. Slyšíte zvuky přírody a cítíte vítr ve vlasech. Jste svobodní a šťastní. O něco dál najednou na cestě vidíte nějaké děti běžící směrem k vám. Přibližují se. Jak na tento pohled reaguje vaše srdce?

Děti stojí před vámi. Kolik jich je? Jak vypadají? Jsou to chlapci nebo dívky či obojí?

Všechny pozdravíte. Řeknete jim, jak rádi je vidíte. Poté navážete kontakt s tím dítětem, které se vám dívá do očí. Ona nebo on má pro vás zprávu. Je to napsáno v jeho očích. Dokážete to přečíst? Co vám chce říci? Přináší vám energii, kterou nyní potřebujete. Pojmenujte tuto energii, kterou vám dítě přináší a nehodnoťte ji. Jednoduše mu poděkujte a tuto představu opusťte.

Znovu pevně pociťte půdu pod nohama a na chvíli se hluboce nadýchněte. Právě jste se napojili na vaši skrytou část.

Můžete se k tomuto výjevu vrátit kdykoli budete chtít, možná budete chtít mluvit taky s ostatními dětmi.

Tím, že jdete do svého nitra a navazujete kontakt s vašimi skrytými a potlačenými částmi, stáváte se více přítomnými. Vaše vědomí vystupuje nad strachem motivovanými vzorci myšlení a chování, které vám byly tak dlouho vlastní. Vědomí bere zodpovědnost samo za sebe. Pečuje o svůj vnitřní žal, vztek a ublížení tak, jako se rodič stará o své děti. Tento proces detailněji popíšeme jinde (viz ?Pracovník Světla? III).


Vlastnosti uvolňování duality

1) Nasloucháte jazyku své duše, který promlouvá skrze vaše pocity.

2) Jednáte podle tohoto jazyku a vytváříte změny, které si vaše duše přeje.

3) Vážíte si času o samotě, protože jen v tichu můžete slyšet šeptání své duše.

4) Zpochybňujete oprávněnost myšlenkových vzorců či pravidel chování, které blokují vaše svobodné vyjádření a opravdovou inspiraci a úsilí.


Bod zvratu v opouštění duality

Váš pozemský cyklus životů se chýlí ke konci, jakmile je vaše vědomí schopno uchopit všechny zkušenosti duality, zatímco zůstává plně přítomné a ve svém středu. Dokud se budete identifikovat s jedním aspektem duality více než s jiným (se světlem více než s temnotou, s bohatstvím více než s chudobou atd.), vaše vědomí je jako na houpačce. Karma nedělá nic jiného, než že jen přirozeně vyrovnává tuto nerovnováhu. Vaše vazby v karmickém cyklu uvolníte, když vaše vědomí nalezne svůj pevný bod v nehybném středu houpačky.

Tento střed je výstupním bodem z karmického cyklu. Převládající pocity v tomto středu jsou klid, soucit a tichá radost. Řečtí filozofové tento stav předvídali a nazývali ho ataraxie: neochvějný klid.

Hodnocení a strach jsou energie, které vás nejvíce odvádějí z centra. Jakmile budete čím dál více uvolňovat tyto energie, zklidníte se a otevřete se uvnitř. Skutečně vstoupíte do jiného světa, jiné roviny vědomí.

Tohle bude manifestováno i ve vašem vnějším světě. Bude to často čas změn a loučení se s aspekty vašeho života, které už více neodráží VÁS samé. Velký otřes může nastat v oblasti vztahů a práce. Mnohem častěji se ale celý váš život obrátí vzhůru nohama. Z našeho pohledu je to naprosto přirozené, protože vnitřní změny jsou vždy předchůdci změn i ve vašem vnějším světě. Vaše vědomí tvoří hmotnou realitu, ve které žijete. Je tomu tak vždy.

Uvolnit sevření duality potřebuje čas. Rozpletení všech vrstev temnoty (ne-vědomí) je postupný proces. Jakmile ale jednou vstoupíte na tuto cestu, cestu k vnitřnímu Já, pomalu se této hře duality vzdalujete. Jakmile jste jednou okusili skutečný význam ataraxie, nastal bod zlomu. Jakmile jste pocítili tichou a přesto vše-prostupující radost být sami sebou, uvědomíte si, že je to přesně to, po čem jste tak dlouho toužili. Do svého nitra půjdete zas a znovu, abyste zakusili tento vnitřní mír.

Nebudete se vyhýbat světským radostem. Naleznete uvnitř sebe jádro božskosti a zakusíte svět a jeho krásy z tohoto požehnaného stavu. Blaženost nikdy nespočívala v hmotných věcech. Spočívá ve způsobu, jak je prožíváte. Jakmile je ve vašem srdci mír a radost, věci a lidé, které potkáte, vám budou tento mír a radost poskytovat.

V tomto dni a věku se určitá skupina duší připravuje vystoupit z karmického cyklu. O této skupině budeme mluvit v dalších kapitolách do hloubky. Není to však pouze skupina lidských duší, která dokončuje osobní transformační cyklus. Ona Země, na které žijete, podstupuje taktéž hlubokou a důkladnou transformaci. Stejně tak se blíží ke konci i planetární cyklus. Tato éra je díky těmto dvěma splývajícím cyklům neobyčejná

Síla lásky v nás

Možná cítíte syrovost poslední doby, jak se dozvídáme pravdu bez toho, abychom prožívali negativní emoce. Prostě nám dojde, že jsme si po dlouhou dobu něco nalhávali, a proto potřebujeme dostat energetickým kladivem po hlavě, abychom se probrali.

Nemusí to být bolestivé, jen musíme zjistit, do čeho jsme dávali energii, která se nám nevrací (je to často proto, že jsme ji dávali do iluzorního vztahu, přání nebo projektu) a nevinit z toho někoho jiného, že nám to nevychází, nebo že za to mohou temné energie nebo matrix.

Připadá mi, že je teď čas zúčtování. Potřebujeme pochopit svou životní lekci – zaměřit se na posílení slabých stránek, například ten, kdo se přišel učit lásce, si musí uvědomit, co je přednější, jestli jeho život jako takový, nebo naplnění jeho cíle, kterému tak věří, protože je přeci správný.

Vesmír nám dával najevo, že děláme něco špatně, ale my jsme to prostě neviděli. Přistáváme do tvrdé reality a vychází najevo to, co jsme si nechtěli nebo nedovedli připustit.

Láska a síla. Balancujeme mezi dvěma principy, mezi tím zůstat otevřený a citlivý, léčit své zranění z minulosti, a zároveň se o sebe umět postarat, platit své účty a nenechat se zneužívat jedinci, kteří mají silné ego.

Některým citlivým jedincům se stává, že se jim otevře srdeční čakra a pociťují tak silné emoce, že je pro ně náročné jít do práce. Co je lepší? Uzavřít se a být jak robot, nebo vstoupit do neznáma a otevřít se své emocionalitě a učit se s tím nakládat?

Učíme se vybalancovávat kvality lásky a síly – být věrný svému nitru a být citlivý, a v jiných situacích být schopen jednat za sebe, učit se odolávat psychickému nátlaku a mít sílu říct druhému, za čím si stojíme.

Nechat sebou procházet emoce a naučit se je ovládnout. Nepotlačovat je a zároveň neutíkat od zodpovědnosti jednat podle svého mínění. Umět poznat, kdy je načase požádat o podporu svých blízkých, a kdy nám je tato podpora k ničemu, protože se potřebujeme vzchopit sami.

Spravedlnost. Pokud k sobě nejsme upřimní, opravdu se nám nežije dobře. Z tohoto úhlu pohledu na světě existuje spravedlnost. Pokud neustále utíkáme od důsledku svých činů, nakonec nás to dostihne, a to v podobě fyzických a psychických problémů (úzkost, prudké zvýšení tepu, nadváha atd).

Čekáme, že se něco stane, že přijde někdo, kdo nám zodpoví na naše otázky a kdo nám s tím pomůže, ale to může být součástí útěku od sebe. Někdy nám pomůže trpělivé naslouchání a empatie od druhých, ale v tomto článku chci spíše poukázat na naši tvrdošíjnost a absenci skutečně nahlédnout na naši současnou situaci a vypořádat se s ní. Pokud utíkáme před svými emocemi nebo zprávami z našeho podvědomí, narazíme. Je to příčina a důsledek.

Na internetu koluje spousta chanelingů a astrologických výkladů, jejichž informace nám mohou velmi pomoci. Pokud se ale nezaměříme na kořen problému, čtení výkladů nám může pouze ulevit od bolesti a odsunout řešení problému.

Až když nám nedělá problém žít v drsné realitě a žít příčinu a důsledek svých akcí, bez výmluv, až pak nám může sloužit spiritualita a rozšířené vědomí, aniž bychom do vyšších světů unikali. A pak se můžeme otevřít přílivu nové životní energie, novým impulzům a další etapě života.

Struktůry a kódy

Milovaní, okolnosti vašeho vstupu do žití zde ve hmotné realitě jsou skutečně mnohovrstevnaté a stejně je tomu tak i pokud se jedná o vaši vědomou volbu příštího fyzického vzhledu. Nejedná se jen o to, zvolit si takové tělo, které mě maximálně podpoří v mém plánu duše pro daný život. Není to pouze o tom, že například duše, která se chystá prožít život veřejně známé inspirátorky a modelky, si zvolí takové fyzické působení, které bude v daném místě a čase považováno většinou lidí za krásné a přitažlivé. Není to zdaleka jen o fyzickém naplnění splněných předpokladů pro to, čemu se duše hodlá ve hmotné zkušenosti věnovat. Jistě většina z vás chápe, že budoucí klavírní virtuos si spíše zvolí takovou kostru, že jeho ruce budou hbité, jemné a prsty spíše štíhlé a delší. Bytost plánující život v divočině s množstvím fyzické zátěže a překovávání limitů těla, si též zvolí takový tělesný chrám, který bude pro tento plán vhodný. Samozřejmě nezapomínáme, že i v těchto případech duch vítězí nad hmotou a tak některé duše mohou zvolit svůj vzhled a fyzické předpoklady zdánlivě nelogicky, s ohledem na to, co chtějí rozvíjet, avšak z pohledu Akášických záznamů je vidět, že tak učinily záměrně, aby dokázaly bourat limity a tabulková přesvědčení, že například světově proslulá balerína může být jen té či oné výšky a konstituce, olympijský plavec jen stěží bude pod 180 centimetrů a operní umělkyně ze sebe vydá nádherný tón v majestátní síle jen v plném kyprém těle. Ne milovaní, ani v této první vrstvě vnímání a rozhodování a vybírání to není černobílé, dle jednotných pravidel.

Vesmír je multidimenzionální a stejně tak vaše bytost, která v sobě v jediném přítomném okamžiku obsahuje veškeré vaše bytí, vaše vtělení a fyzické podoby….minulé i pravděpodobné budoucí, vaše energie, vědomí a otisk prapodstaty vaší duše ve vašem energetickém poli. Tento otisk se může více či méně projevovat i ve fyzickém vzhledu, podle úrovně vědomí inkarnované bytosti a jejího propojení s vlastní duší nebo může být tento otisk vnímán či spatřen osobami s rozvinutým spirituálním vnímáním.

Mnohé duše volí specifické kódy jejich fyzického vzhledu, které se v obdobách prolínají a opakují většinou jejich inkarnací. Tyto kódy v sobě nesou šifru a připomínku jejich skutečného původu, hvězdného domova a jedinečných duchovních kvalit, které si tyto duše daly za úkol zde šířit. Je to druh pojistky pro rozpomenutí se. Může se jednat například o výšku postavy nad běžný průměr, tvar uší nebo velmi neobvyklou jasnou barvu očí. Je zde mnoho možností. Samozřejmě to neznamená, že všichni vysocí lidé mají hned propojení na elohimské či síriánské energie. A výška nad běžný průměr rozumějte dle místa a lidského národa, kam se duše hodlá inkarnovat. Bude to zcela jiná výška u jižních národů Evropy než na severu mezi skandinávským obyvatelstvem.

Někdy je třeba, aby si člověk během své inkarnace uvědomil a otevřel jistá dávnější traumata či události. Tato traumata mohl sám prožít, ale dokonce i způsobit druhým. Zde mu mohou pomoci jisté znaky, se kterými se již narodil nebo které se mohou náhle projevit…. objevit na fyzickém těle v okamžiku správného kosmického načasování či dokonce v blízkosti konkrétní druhé osoby, která často i nevědomě odemkne bránu společné minulosti.

Otisk některých prožitků a událostí na fyzických tělech z předchozích vtělení je totiž tak silný, že ho nese váš tělesný chrám i v životě či životech příštích, dokud se událost neuzavře.

Mohou to být zvláštní znaménka, jizvy či rýhy, změna pigmentace kůže. Tedy lidé, kteří byli v minulosti uškrceni či oběšeni, mají často na krku jizvu či rýhu. Ale opět si dovolujeme s láskou připomenout, že ne vždy to musí být proto. Lidské tělo je velice citlivé na jakoukoli nerovnováhu a tak i nesprávné uchycení jistých orgánů a tedy trvalý tlak či vychýlení může způsobit vrásku, která se jeví jako zmiňovaná rýha. Je třeba vnímat tyto okolnosti napříč všemi vrstvami vědomí a realit.

Bytosti, které směřují v inkarnaci k vzájemnému osudovému setkání, ať již partnerskému či jinému, často nesou ve svém vzhledu či vyzařování kódy a připomenutí právě pro onu druhou konkrétní osobu.

Ta nemusí na vědomé úrovni tušit, proč je vámi tak přitahována. Může to být rys, který připomene váš vzhled z minulého setkání, specifická chůze, linka horních rtů, způsob jak se usmíváte. Tyto vzájemné kódy si duše před inkarnací vzájemně nahrají do svého pole. Opět jako připomínku, pojistku, že se neminete. Samozřejmě že po chvíli plné vzájemné pozornosti se navzájem zříte i bez těchto fyzických znaků, ale jedná se zde o prvotní zachycení pozornosti.

Jedno z nejsilnějších propojení se všemi vrstvami vaší vlastní bytosti i možnost propojení a poznání s vašimi blízkými je beze sporu skrze vaše oči.

Oči jsou branou, portálem, skrze který můžete nahlédnout a zvědomit, co má být spatřeno a uchopeno. Hledíte li druhé bytosti beze slov a ve vzájemném bezčasém spočinutí do očí, otevíráte si navzájem brány času, odhalujete minulá setkání, existence v jiných dimenzích, ukazujete si vzájemné své vlastní Vesmíry. Nedá se vašimi slovy popsat, co vše můžete postupně takto poznat a odemknout. Vše nemusí být hned na vědomé rovině vaší mysli. Ale dříve či později se to projeví i v této nejhutnější vrstvě. Stejně tak vám drazí doporučujeme využít možných klidných chvil a spočinutí a skrze zrcadlo či odraz vody hledět skrze portál vlastních očí do hloubek svého nitra. Jen to nechte plynout, nenuťte se. Vynechejte konkrétní očekávání. Ideální je opravdu klid bez rušení vnějšími vlivy. Může se stát, že spatříte tváře z vašich minulých a jiných existencí. Nenechte se tímto jevem vylekat. Záleží na vašem vibračním naladění. Mohou se vám zobrazit i vaše stínové záležitosti. Berte to jako dar. Bez hodnocení a souzení.  Když však k sobě i k spatřenému budete přistupovat s pochopením, přijetím a láskou brzy se dostanete do dalších rovin. Je to velmi vhodný způsob pro hlubší navázání komunikace s vaší duší a skrze ni pak se svojí světelnou rodinou.

DOVOLUJI SI SPATŘIT SVOU PRAVOU PODSTATU A PLNÉ PROPOJENÍ SE SVOU DUŠÍ. PŘIJÍMÁM VŠECHNY SVÉ ASPEKTY DO CELISTVOSTI S POCHOPENÍM A LÁSKOU. OTEVÍRÁM BRÁNU SVÉHO VNÍMÁNÍ PRO POSTUPNÉ NAZÍRÁNÍ A UKOTVENÍ VŠECH MÝCH SCHOPNOSTÍ A DARŮ NAPŘÍČ PROSTOREM A ČASEM SEM DO FYZICKÉ REALITY PRO NEJVYŠŠÍ DOBRO SVÉ I DRUHÝCH A SPOLEČNOU TVORBU NEBE NA ZEMI.

Vyšší úroveň čakerní soustavy

Máme za sebou povídání o základních 7 čakrách a nyní bych vás ráda seznámila s dalšími vysokovibračními čakrami. Ve Zlatém věku Atlantidy jsme měli aktivních dalších 5 čaker. Byly zavřeny v době, kdy Atlantida nebyla v jednotě a lidé se začali oddělovat. Přístup k těmto čakrám se začíná otevírat a lidé mají možnost zažít jednotu přes spojení všech 12 čaker tím, že přinášejí na Zem přes toto napojení energii, aby vyléčili sebe a Zemi.

Naše čakry nám umožňují spojení mezi okolím a námi a také nám umožňují spojení s naší vnitřní moudrostí. Čakry, se kterými máme možnost se spojit:

Čakra duše

15cm nad naší hlavou a krystal selenit nám ji pomáhá otevřít. Má červenofialovou barvu, zvanou magenta. Vytváří spojení mezi čakrou hvězdná brána, příčinnou čakrou a korunní čakrou. Její účel je nabírat energii vesmíru z hvězdné brány a posílat ji do energie duše. Duše vstupuje do čakry duše když člověk zemře.

V tuto dobu se duše učí jednotě se vším a poté je připravena se posunout na další úroveň. Čakra duše má schopnost udržovat světlo. Je důležité, aby při aktivaci této čakry byla otevřená i čakra Země, protože tyto dvě čakry tvoří dvě půlky jednoho celku a obě musí být v rovnováze.

Jestliže tuto čakru otevřeme v průběhu života, máme jedinečnou možnost si znovu vytvořit to, co chceme zažívat na velmi hluboké úrovni. Znamená to, že si můžeme libovolně měnit životní lekce.

Když si uvědomíme, že všechny bytosti a věci, ať už na Zemi nebo ve vesmíru, se nacházejí v tom samém prostoru a mají tu samou esenci, vrátí se na naši planetu vědomí bezpodmínečné lásky. Naše mužská a ženská energie uvnitř každého z nás bude v rovnováze a vědomí oddělení zmizí z této planety. Je čas poslouchat naše srdce a naši duši, protože některé věci nikdy nepochopíme naší myslí.

Čakra hvězdná brána

30cm nad hlavou a tuto čakru nám pomůže aktivovat kámen kalcit.  Má zlatou barvu. Umožňuje nám kontakt se zdrojem, se základním vědomím. Abychom se s tímto vědomím spojili, musíme upustit od všeho, co se ztotožňuje s naší osobností. Při otevření této čakry se na Zem vrátí čistota a půvab z dávného Zlatého věku Atlantidy. Při otevření této čakry se spojíme se vším. Čakra hvězdné brány a čakra duše umožňuje spojení spirituálních a zemských energií. Hvězdná brána čerpá božskou energii seshora, zatímco čakra duše čerpá energii kundalíní a živočišnou energii ze Země. Tyto energie se pak v nás mísí a my se pak stáváme svým vlastním božstvím.

Čakra Země

15cm pod nohama a kámen hematit nám pomůže se s ní spojit. Má černou barvu. Tato čakra spojuje energii  vesmíru přes fyzické tělo do země a pomáhá nám tvořit jednotu se Zemí.

Hvězdná čakra

čakra duše a příčinná čakra mohou plně propustit své světlo pouze když je činná čakra Země. Tato vyšší energie z vesmíru se touží projevit ve hmotě a vyléčit Zemi od všech škodlivin. Až dostatečné množství lidí ponese tuto energii, síla ukrytá v pyramidách bude aktivována. Až bude čakra Země činná, duše se opět spojí s hmotou a všichni se sami uzdravíme. Pokud se naše animální stránka spojí s naším vyšším vědomím, můžeme být povzneseni do základního vědomí.

Příčná čakra

8 – 10cm za zadní stranou středu hlavy. Spojit se s ní nám pomůže krystal kyanit. Má bílou barvu. Touto čakrou proudí energie duše do mentálního těla a pomáhá nám oprostit se od naučených přesvědčení. To znamená, že se musíme naučit otevřít pravou mozkovou hemisféru, abychom uviděli celý „celý obraz“ a byli schopni se na věci podívat z nadhledu. Aby čakra duše mohla posílat svou energii do těla, musí být mysl otevřená. Touto čakrou dostáváme zprávy z vyšších dimenzí a pouze tím, že zvládneme svou mysl, čakra se může otevřít a propojit se s hvězdnou bránou.

Nižší čakry pomáhají přenést informace z příčné čakry do celého těla.

Sakrální čakra je v dolní části břicha, mezi známou první, červenou čakrou, a druhou, oranžovou čakrou. Má růžovou barvu. Je to barva něhy, která vyjadřuje jemnější stranu sexuality. Spojení s touto čakrou nás uklidňuje a povznáší a dává nám pocítit krásu a radost sexuality. K tomuto spojení nám může pomoci krystal jantar, červený nebo oranžový karneol, žlutý křemen, rubín nebo wulfenit.

Vedlejší čakry máme na dlaních, ramenech, loktech, kolenech a chodidlech. Pokud člověk léčí rukama, energie prochází čakrami dlaní.

  První známkou, že se člověk otevírá jako kanál pro léčení je ten, že s někým soucítí a jeho ruce se stávají teplými a mírně se chvějí, a mezi léčitelem a léčeným začíná proudit energie jejich srdečními centry. Čakry ramen jsou spojeny se srdcem a energie jím dál postupuje do chodidel. Když léčitel položí ruce na ramena léčeného, čakry chodidel léčeného se automaticky otevřou, což pomáhá jeho uzemnění. Tento systém umožňuje světlu, aby procházelo celým tělem.  Čakry kolen jsou spojením mezi Zemí a základní čakrou. Čakry loktů jsou spojením mezi rameny a dlaněmi. Čakry pod chodidly jsou spojeny se Zemí. V době Atlantidy lidé chodili bosky každý den několik kilometrů, což jim umožňovalo silný kontakt se Zemí a proto si mohli dovolit nechat svou duši poletovat.

OM čakra boha č.7

ČAKRA   korunní čakra, čakra temene hlavy

NÁZEV   sahasrara – tisícerá

BARVA  fialová, bílá, zlatá

POLOHA              je nejvýše, na vrcholu lebky, v bodě temene hlavy a otvírá se nahoru                                                                                 

ČÁSTI TĚLA         velký mozek

ŽLÁZY    šišinka mozková /epifýza/

HORMONY         serotonin, melatonin

AROMATERAPIE               kadidlo – jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry, lotos -jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry.

KAMENY              ametyst, křišťál, celestin, jadeit, diamant, zlatý kalcit

SPÁNEK jen bdělý spánek

Vyživuje: mozkové žlázy, oči, celý organismus

Symbol: lotos s tisíci okvětními lístky

Tón: H

Mantra: ÓM /ÓM-SATJAM-ÓM/

Příslušný bůh: Šiva

Symbolické zvíře: Had /kundaliní/

Planeta: Neptun

Sedmá čakra je sídlem nejvyšší dokonalosti v člověku. Podobně jako jsou obsaženy v bílé barvě všechny barvy, obsahuje nejvyšší čakra všechny energie nižších center. Sedmá čakra je výchozím bodem pro projevy energií všech ostatních čaker. Je to místo odkud začala naše cesta životem, sem se vrátíme na konci našeho vývoje. Naše osobní pole energií splývá s polem energií Universa. Co jsme zprvu chápali intelektem a později intuicí, je nám nyní zcela jasné. Rozvíjením sedmé čakry se také uvolňují poslední blokády v ostatních čakrách a jejich energie začínají kmitat na nejvyšších pro ně možných frekvencích.

Harmonická funkce: V sedmé čakře nedochází k blokádám ve vlastním slova smyslu, může být pouze méně či více vyvinuta. Když se začíná korunní čakra otevírat, budete zažívat stále častěji okamžiky, při kterých bude mizet oddělenost vašeho vnitřního bytí a vnějšího života. vaše vědomí bude dokonale ztišené a široké a v tomto klidu zažijete svou vlastní podstatu jako všudypřítomné bytí. S postupným rozvíjením sedmé čakry nastanou tyto okamžiky stále častěji a poté přejdou v trvalou skutečnost. Vyrovnané energie v 7. čakře znamenají přístup do nevědomí, do otevřenosti vůči vyšším energiím. Spojení s vesmírem, cítíme duševní sílu a vnitřní rovnováhu.

Disharmonické funkce: Bez otevření sedmé čakry budete mít stále pocit oddělenosti od plnosti bytí, stále nebudete zcela zbaveni pocitu strachu. Tímto strachem se bude udržovat poslední zbytek blokád ve vašich čakrách. Nemohou se rozvinout do celé své šíře svých možností, jednotlivé energie nevibrují v plném souladu a tím ani v harmonii se sebou navzájem.

Nedostatek energie se projevuje nedostatkem životní radosti a nedostatečnou silou k činu a rozhodnutí. Je-li energie nadbytek, dochází k neukojeným citů, které vznikají následkem nerealizované energie, dochází k frustraci, depresím, destruktivním a nevypočitatelným myšlenkovým formám a vyjadřování. Alternativou k tomu je potom často útěk do množství aktivit, spojených s přáním mít co největší zodpovědnost a dokázat tak vlastní zdatnost. V tělesné úrovni se nedostatek energie projevuje formou častých migrén a silných bolestí hlavy. Také přehnaný strach před smrtí je někdy symptomem nevyvážené 7. čakry. Máme sklony k černé magii a proklínání, pověrčivosti, stahování se do ústraní a nezájem o světské bytí. Lidé s narušenou funkcí sedmé čakry potřebují láskyplné vedení, které jim pomůže znovu vnést do života světlo. Problémy spojené s nesprávným tokem energie v sedmé čakře se mohou projevovat depresemi a dalšími psychickými onemocněními.

Řeč těla: Naprosté zoufalství člověk vyjadřuje tím, že si položí ruce na temeno. Cítí, že mu chybí spojení se životem a je ztracen, chybí radost ze života, často uniká z reality, je otupělý, cítí se vyčerpaný, není se schopen racionálně rozhodnout. Tito lidé potřebují milující vedení, které by jim pomohlo světlo znovu získat. Lásku, lásku, lásku.

Nemoci spojené s korunní čakrou: Deprese, parkinsonova nemoc, schizofrenie, epilepsie, senilní demence, chronická onemocnění a oslabení imunity, bolesti hlavy, nervové poruchy, ochrnutí, rakovina.

Možnosti čištění a aktivování sedmé čakry: Šířka a neohraničenost, blízkost nebe a uvolnění se od událostí tvého osobního života.

Tóny- Hudbou korunní čakry je ticho. V tichu je celá naše bytost výjimečně bdělá a vnímavá. Vhodná je, ale každá hudba, která navozuje příjemnou atmosféru.

Barvy- Korunní čakru rozšiřují a otevírají fialová a bílá

Kadidlo – jeho vůně povznáší ducha i duši a čistí atmosféru. Nechává zapomenout na každodennost, prohlubuje schopnost víry. Lotos – vůně lotosu vede vnímavou a připravenou duši na cestu k jednotě s Bohem.

Drahokamy-

Ametyst – dává živý klid, ve kterém zanikají všechny strachy a disharmonie, budí důvěru a odevzdanost vůči silám Universa. Podporuje meditaci a inspiraci..

Křišťál – vede člověka k celistvosti, která v sobě harmonicky sjednocuje pestrou mnohotvárnost života. Přináší jasnost a světlo ducha i duši, podporuje duchovní poznání. Pomáhá duši splynout s duší Universa. Uvolňuje blokády a dává novou energii.

Oko duše 6.čakra

ČAKRA   čakra čela, „třetí oko“, příkazová čakra, vnitřní oko, oko moudrosti

NÁZEV   ádžňa – vědět, vnímat

BARVA  indigově /tmavě/ modrá, žlutá, fialová

SMYSLOVÁ FUNKCE        všechny smysly a nadsmyslové vnímání

POLOHA              je uprostřed čela mezi obočím, jeden prst nad kořenem nosu, otvírá se směrem dopředu                                                         

ČÁSTI TĚLA         obličej, oči, uši, nos, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém, hormonální systém

ŽLÁZY    podvěsek mozkový – hypofýza

HORMONY         vasopresin /adiuretin/, pituitrin

AROMATERAPIE               máta peprná – osvěžující vůně máty uvolňuje blokády v oblasti šesté čakry a pomáhá při odstraňování starých omezených myšlenkových struktur. Posiluje sílu koncentrace.

Jasmín – jemnou květinovou vůní jasmínu se otvírá náš duch obrazům a vizím, které v sobě nesou poselství hlubších pravd. Vibrace jasmínové vůně zjemňují vnímání a spojují energie šesté čakry s energiemi čakry srdce.

KAMENY              indigově modrý safír, sodalit, ametyst, lapis lazuli, fluorit, nachový apatit, azurit

SPÁNEK spánek a bdělý spánek, 4 hodiny

Vyživuje: orgány hlavy, kromě toho toho je spojena s meridiány močového měchýře a střevního traktu

Symbol: lotos s 96 /2×48/ okvětními lístky – základní symbol kruh se dvěmi lístky ham a kšam

Tón: A – hláska I

Mantra: KŠAM nebo ÓM

Příslušná božstva: Paramašiva, Šaktí, Hakini

Planeta: Uran

Šestou čakrou se dovršuje vědomé vnímání bytí. Je to sídlo vyšších duchovních sil, intelektuálních schopností rozlišování, paměti, intuice, moudrosti, vůle. Na tělesné rovině nejvyšší řídící centrum centrálního nervového systému. Vlastní barva je indigově modrá, žlutá, fialová, tyto barvy poukazují na rozdílné funkce na různých úrovních vědomí.

Každé realizace v našem životě předcházejí myšlenky a představy, fantazie, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorů, nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti.

Šestá čakra je v našem životě sídlem uvědomovacích procesů, můžeme tak vytvářet nové reality a staré rušit. Obvykle však probíhá proces automaticky, většina myšlenek, které určují náš život, je ovládána našimi zafixovanými emočními reakcemi a je programována našimi i cizími soudy a předsudky. A tak je často náš duch, sluhou emocemi nabitých myšlenek, které nás mohou částečně ovládat. Vývojem a postupným otevíráním našeho vědomí můžeme tento proces stále více ovládat.

Harmonická funkce: Čakra funguje harmonicky i když není zcela otevřená. Projevuje se to v bystrém rozumu a duševních schopnostech, sebevědomí, tvůrčí energie, síla představivosti, jsme otevřeni novým myšlenkám a přístupní změnám. Znakem částečně otevřené harmonicky fungující čakry může být jak komplexní pohled na určité vědecké bádání, tak poznání hlubokých fylozofických pravd. Pravděpodobně máš také dobře vyvinutu schopnost vizualizace a chápeš mnohé souvislosti intuitivně. Tvůj duch je soustředěný a otevřený mystickým pravdám. Možná někdy pozoruješ, že se tvoje myšlenky a představy spontáně uskutečňují.

Disharmonická funkce: Nejčastější projev této čakry je zatížení hlavy. Jste člověk, který žije výlučně svým intelektem a rozumem. Tím, že se pokoušíte řídit rozumem, platí pro vás jen takové pravdy, které zprostředkovává vaše racionální myšlení. Vaše intelektuální schopnosti jsou možná opravdu výrazné a máte dar bystře analyzovat, avšak chybí vám celkový pohled a schopnost integrace do kosmické sounáležitosti. Přináleží tu sobectví, narcismus, touha po moci, nezodpovědnost.

Platí jen to, co je rozumem pochopitelné a vědeckými metodami ověřitelné a dokazatelné. Vnitřní duchovní poznání odmítáte jako nevědecké a nerealistické. Mezi projevy disharmonické čakry spadají také pokusy, jak působit na druhé lidi za účelem demonstrace, vlastní moci nebo uspokojení vlastních myšlenek. V takovém případě bývá ještě obvykle porušena čakra solar-plexu a málo rozvinutá čakra srdce a čakra temene hlavy.

Další účinek špatně vedené energie v šesté čakře se projeví, je-li narušena první čakra a ostatní čakry jsou zablokované. Pak se může stát, že máte sice přístup k rovinám vnímání, ale nerozeznáte však opravdový význam vnímaných obrazů a informací.

Nedostatečná funkce: Je-li tok energie šestou čakrou výrazně omezen, je pro vás jedinou opravdovou skutečností vnější viditelný svět. Váš život zaručují materiální přání, tělesné potřeby a neovladatelné emoce. Duchovní diskuze jsou pro tebe namáhavé a neužitečné. Duchovní pravdy odmítáte pouze jako domněnky anebo nesmysly bez praktického významu. Vaše myšlení se orientuje podle převládajícího mínění ve společnosti. V náročných situacích pak lehce ztrácíte hlavu. Možná býváte také zapomnětlivý Poruchy zraku, které bývají s nedostatečnou funkcí čakry spojeny, jsou upozorněním, aby ses dívali více dovnitř a poznali i ty oblasti, které jsou pod viditelným povrchem.

Řeč těla: Obvyklým znamením, že je někdo citlivý na to, aby se viděl takový, jaký doopravdy je, jsou černé brýle, vlasy spadající přes oči zakrývající si oči rukama. V podstatě se lidé ukrývají, protože jsou přesvědčeni, že ve vnějším světě nejde dosáhnout harmonie.Tito lidé jsou citlivý na kritiku, když se k nim přiblížíte. Vyhýbají se očnímu kontaktu, dívají se do země. Potřebují být ujištěni, že je s nimi vše v pořádku a že se nemusí dále schovávat, že je máte rádi.

Nemoci spojené s třetím okem: Tlakové bolesti hlavy, migréna, problémy s viděním, krátkozrakost, dalekozrakost, zelený zákal, skvrny v zorném poli oka, zánět horních cest dýchacích a potíže s dutinami, výtok z nosu, zánět vedlejších nosních dutin. Poruchy koncentrace a učení, máme strach z pocitu ztráty smyslu, jsme pověrčiví a může tu být duševní pomatenost.

Jak očistit a harmonizovat čakru

Účinky přírody: Šestou čakru stimuluje pozorování temně modré noční oblohy plné hvězd. Tento zážitek otevírá ducha pro nekonečnou šířku a hloubku projeveného Stvoření.

Tóny- Všechny zvuky, které otevírají a zklidňují tvého ducha a vyvolávají obrazy nebo pocity kosmické hloubky jsou vhodné k harmonizaci a oživení šesté čakry. např. skladba v hudbě New age. Tímto způsobem také působí některá klasická díla např. J.S. Bach.

Barvy- Otevření a vyjasnění šesté čakry prohlubuje temně modrá barva (indigo). Dává vnitřní klid, jasnost, a hloubku, posiluje a uzdravuje smysly a otevírá je jemnějším úrovním vnímání.

Drahokamy-

Lapis lazuli – dává hloubkovou radost ze zázraku života a vesmíru. Zprostředkovává duši zážitek z kosmu a otvírá ji věčnému životu. Vede tvého ducha do nitra, umocňuje jeho sílu a pomáhá k poznání vyšších souvislostí.

Indigově modrý safír – otvírá ducha kosmickému vědění a věčným pravdám.Přináší hledající duši jasno na duchovní cestě.

Sodalit – rozjasňuje rozum, vede ho k hlubokým myšlenkám. Dává mírnost a posiluje nervy. Pomáhá odstraňovat zavedené způsoby myšlení. Dává důvěru a sílu zastávat vlastní názory a přináší ideje a poznatky do běžného života.

Komunikace skrze boha- čakra 5

ČAKRA   krční čakra, komunikační centrum

NÁZEV   višuddha – čistit

BARVA  světle modrá, stříbrná a zelenavě modrá

ELEMENT            éter – symbol dálek, prostoru a čistoty

SMYSLOVÁ FUNKCE        sluch

POLOHA              je mezi krční jamkou a ohryzkem, je spojena s krční páteří a otvírá se směrem dopředu

ČÁSTI TĚLA         oblast krku/šíje, týlu a spodní čelisti, uši, ústrojí hlasu, hrtan, horní část plic, průdušky, hltan, paže                 

ŽLÁZY    štítná žláza, žláza příštítných tělísek

HORMONY         thyroxin

AROMATERAPIE               šalvěj – čerstvá trpká vůně šalvěje vysílá léčivé vlny do oblasti řeči. Uvolňuje zatuhliny v krční čakře, aby naše slova zněla harmonicky a zvučně a mohla zprostředkovávat úmysl naší duše co nejlépe – eukalyptus. Čerstvá vůně eukalyptového oleje dodává jasnost a šířku. Jeho vlny nás otevřou pro vnitřní inspiraci a dodávají našemu výrazu původnost a kreativitu.

Olej – směs pro koncentraci – přírodní éterický olej

KAMENY              chalcedon, modrý akvamarín, avanturín, achát, modrý fluorit, lapis lazuli, tyrkys, chalcedon, celestín, modrovrstvený achát, aqua aura

SPÁNEK na obou bocích, 4 – 5 hodin

Vyživuje: dýchací orgány, krk, čelisti, hrtan, jícen, hltan, průdušnice, hlas, krční páteř, šíje, ramena, orgány sluchového aparátu, kůži.

Symbol: lotos se šestnácti okvětními lístky

Tón: G – hláska: E

Mantra: HAM

Příslušná božstva: Sakiní, Sadašiva

Symbolická zvířata: Bílý slon

Planeta: Mars

Pátá čakra je centrem lidských vyjadřovacích schopností, komunikace, přispívá k uvědomění slov, inspirace. Je spojeno s menší vedlejší čakrou týlu. Tyto dvě čakry bývají považovány za jedinou. Svojí funkcí je čakra týlu tak úzce spjata s krční čakrou, že ji lze opravdu spojit s pátou čakrou. Pátá čakra vytváří spojení spodních čaker s čakrami hlavy. Slouží jako most mezi naším myšlením a cítěním, mentální energií, mezi našimi impulsy a reakcemi na ně, propojuje obsahy všech čaker s naším světem. Přes krční čakru vyjadřujeme vše – smích, pláč, pocity, radosti strachu, vzteku, lásky, přání, myšlení, myšlenky, názory a vnímání našeho světa. Komunikace našeho vnitřního života s vnějškem je prostřednictvím mluveného slova, gesty, mimikou, uměleckými projevy /tanec, kreslení, hudba…/ Vyjadřujeme jí naší vlastní pravdu a svou nezávislost na druhých.

Harmonická funkce: Úplně otevřenou krční čakrou vyjadřujeme otevřeně a bez obav své pocity, myšlenky a vnitřní poznatky, do popředí se vkrádá harmonické vědomí našeho Já. Jsme schopni přiznat svoji slabost i ukázat svoji sílu. Máme schopnost vyjádřit tvořivě sebe samého s celou svou osobitostí, ale umíme stejně tak dobře mlčet, je-li to zapotřebí. Máme dar umět naslouchat druhým, naslouchat srdcem a s vnitřním porozuměním. Nenecháváme se ovlivňovat nebo „předělávat“ jinými lidmi, zachováváme si naopak svoji nezávislost, svobodu a nasměrování. Máme schopnost učit se a koncentrovat, racionálně myslet a rozlišovat mezi pravdou a lží. Mluvíme a vyjadřujeme se sebejistě a bez obav. Umožňuje proniknout hluboko do světa zvuků – slov a hudby.

Disharmonická funkce: Když jsou blokovány energie krční čakry, je rušeno porozumění mezi hlavou a tělem. Bude vám zatěžko reflektovat své vlastní pocity a projevujete své zadržované emoce často v nepromyšleném chování, anebo se uzavřete ve své intelektualitě. Místo toho se pokoušíte vše zakrýt gesty a mnohými slovy, za kterými skutečně skrýváte svou skutečnou podstatu. Vaše řeč je buď neuhlazená a hrubá, nebo spíše věcná a studená. Možná i koktáte. Váš hlas je poměrně silný, vaše slova, ale nemají hlubší význam, toužíte po moci. Nesnesete, abyste působili dojmem slabocha a pokoušíš se stát za každou cenu silným, toužíte po slávě a hodnocení. Tak se dostáváte pod velký tlak, výsledek je ten, že se schováváte do krunýře, vystrčíte ramena a schováte hlavu mezi ně, aby jste se tak ochránili před další možnou zátěží nebo novým útokem. Unikáte z reality různými záminkami či dokonce závislostmi. Disharmonická čakra je také u lidí, kteří zneužívají svá slova k manipulaci druhých lidí. Tvé vnitřní poznání se neodvažuješ nikomu ukázat a projevovat ho. Toto poznání se, ale někdy domáhá projevu, můžou tak vzniknout básně, obrazy, písně.

Nedostatečná funkce: Při nedostatečné funkci páté čakry upadáte do těžkostí, jak se projevit, vyjádřit, představit. Držíte se zpátky, jste spíše plašší, tichouncí, uzavření, nebo mluvíte jen o nedůležitých věcech. Když se musíte projevit máte jakoby knedlík v krku a váš hlas je stísněný. Ještě častěji než v disharmonické funkci zde častěji nacházíme koktání. Jste vůči ostatním lidem nejistí a obáváte se jejich soudu. Proto se orientujete na jejich mínění a často nevíte co chcete. Nemáte přístup k vaší duši a jejím poselstvím a a ni důvěru ve své intuitivní síly. Když se pátá čakra nerozvíjí během života, nastává celkové ztuhnutí. Tebou vymezený rámec bytí, uvnitř kterého trávíte život a vyjadřujete svůj potencionál, je velmi úzký, jedinou realitu považujete vnější svět.

Řeč těla: Stáhlo se mi hrdlo, Mám v krku knedlík, zadrhnutí hlasu, když se narazí na něco nepříjemného. Sklon k červenání, ostýchavost, strach z izolace, strach z vlastního názoru. Lidé, kteří nechtějí přijmout nové myšlenky nebo nemají rádi změny, nosí oděvy těsně ke krku nebo mají vysoký límec, šátek, šálu. Do oblasti krční čakry patří také uši, lidé, kteří si dávají ruce přes uši, když něco povídáte, tím říkají mnoho o své neochotě naslouchat.

Nemoci těla: Astma, zvýšená činnost štítné žlázy, bolesti v krku, záněty krční mandlí, sluchové potíže, ušní šelesti, horní cesty trávicí soustavy, afty, zuby a dásně, mentální anorexie, roztroušená skleróza, potíže v oblasti krční páteře, poruchy řeči – koktání.

Příroda- Jasná a průhledná modrá barva bezoblačného nebe nebo mořská voda vyvolává rezonanci v tvé krční čakře. Abyste mohli plně vnímat lehněte si v přírodě a pozorujte modrou oblohu. Pocítíte jak vaše úzkosti a fixace se postupně v krční čakře a jejím dosahu uvolní. Zrcadlení modrého nebe na vodní hladině působí na tvé pocity osvobozujícím dojmem. Tiché šplouchání vln bude přinášet poselství tvých skrytých emocí.

Tóny- Hudba a zpěv na horní harmonické tóny, sakrální a meditativní zpěv působí na krční čakru oživujícím dojmem. Největší účinek na harmonizaci a uvolnění páté čakry má hudba New Age s dozvukem /ozvěnou/.

Barvy- 5. čakře přináleží jasná modrá barva. Tato barva dává klid a otevírá duchovní inspiraci.

Drahokamy –

Akvamarín – světle modrá barva akvamarínu má povzbuzující účinek na duši. Podporuje komunikaci s vnitřním já a přináší světlo a jasno do duše. Vlivem akvamarínu se duše stává místem nesobecké lásky a léčivé síly. Jeho vlny dodávají duši čistotu, svobodu a šířku.

Tyrkys – pomáhá vyjadřovat duchovní idey a poznatky a integrovat je do života na Zemi. Přitahuje pozitivní energie a chrání tělo i duši před negativními vlivy.

Chalcedon – působí pozitivně na štítnou žlázu. Má uklidňující účinek na stav mysli, působí proti podrážděnosti a přecitlivělosti. Svým uklidňujícím vlivem otevírá cestu k vnitřní inspiraci a podporuje schopnost sebe výrazu slovem a písmem.

Čakra Lásky 4

ČAKRA   Čakra srdce, srdeční centrum

NÁZEV   anahata – neporažená, nepoškozená

BARVA  zelená, růžová a zlatá

ELEMENT            vzduch

SMYSLOVÁ FUNKCE        hmat

POLOHA              uprostřed prsou ve výši srdce a otevírá se směrem dopředu

ČÁSTI TĚLA         srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže

ŽLÁZY    brzlík – který je ovlivňován čtvrtou čakrou, hraje důležitou roli v systému obrany-schpopnosti lidského těla. Tato čakra působí přímo na  dozrávání lymfocytů. 

HORMONY         thymohormon

AROMATERAPIE               růžový olej – jeho něžné láskyplné srdce hojí rány srdce. Povzbuzuje a zjemňuje smyslné radosti.

KAMENY              růženín, kunzit, rodochrozit, rodonit, manganokalcit, růžový korál, perly, růžový turmalín, smaragd, nefrit, jadeit, aventurín, sugilit

SPÁNEK na levém boku, 5 – 6 hodin

Vyživuje: srdce, oběhový systém, bludný nerv

Symbol: lotos s dvanácti okvětními lístky – kam, kham, gam, gham, ngam, cham, chám, jam , jham, njam, tam, tham

Tón: F – hláska A

Mantra: LAM

Příslušná božstva: Isa, Kakini

Symbolická zvířata: Antilopa, holub, ptáci

Planeta: Jupiter

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzické – emoční centra se třemi horními duchovními. Nacházíme zde schopnosti empatie, soucitu, naladit se na druhé, prožívat. Úloha čakry je sjednocení skrze lásku. Každá touha po kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce. Ve své očištěné formě je srdce centrem opravdové lásky. Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní „ano“ naproti tomu vytváří vibrace, ve kterých se negativní pocity nemohou udržet a mizí. Trpíš-li nějakou bolestí, nebo nemocí, můžeš pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit. Aktivujeme ji pohledem na les, neporušenou panenskou přírodu, louky a pole.

Harmonická funkce: Je-li čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváte se prostředníkem lásky. Vibrace dokáží přeměňovat tvůj svět, sjednocovat a usmiřovat.Vyzařujete teplo, lásku a energii, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota josu pro vás samozřejmostí.

Disharmonická funkce: Chybná funkce čakry se může projevovat různým způsobem. např. rádi byste dávali a byli byste tu vždycky pro druhé, nejste však spokojeni se zdrojem lásky. Nebo se cítíte mocní a silní a dáváte tuto sílu jiným, ale nejste schopni přijímat lásku, otevřít se, abyste ji mohli pojmout. Říkáte si možná, že lásku druhých nepotřebujete.

Nedostatečná funkce: Nedostatečná funkce srdce vás dělá lehce zranitelnými a závislými na lásce a náklonnosti ostatních. Když jste i odmítnuti, cítíte se hluboce zasaženi, obzvláště pokud jste se jednou otevřeli. Pak se uzavřete do ulity a jste smutní. Bezcitnost, něha vás přivádí do rozpaků.

Řeč těla: Děti, které se často postaví do rohu místnosti s rukama překříženýma rukama na prsou chrání své bolavé srdce. Tento zvyk si nesou až do dospělosti, projevují se tak, kdykoliv potřebují útěchu. Dotyk se stal z jednou z nejdůležitějších prvků doplňkových terapií, protože bohužel v dnešní době je mnoho lidí, kterých se po dlouhá léta nikdo nedotkl nebo je nikdo nepohladil.

Účinky přírody: Každá tichá procházka v nedotknuté přírodě, každý květ přináší poselství lásky – obzvláště růžové květy.

Účinky zvuků: Každá klasická hudba.

Účinky barev: Zelená barva luk nás povzbudí, navozuje sympatie, pocit míru. Jemné vibrace růžové barvy uvolňují zatvrdliny v těle. Vzbuzuje pocit lásky a něhy.

Účinky drahokamů:

Růžový křemen – něžný růžový křemen podporuje jemnost, něhu, lásku, obklopuje duši láskyplnými vibrace, které léčí rány srdce, vzniklé hrubostí, tvrdostí, nepozorností. Tvá duše se může dále otevírat lásce a lásku dávat.

Turmalín – růžovo-červený turmalín tě vyvádí z příčin zúžených pocitových struktur, otevírá se a rozšiřuje srdce.

Kunzit – podporuje přímočarost, přivádí tě na cestu dokonalé lásky.

Smaragd – je to kámen všeobjímající lásky, posiluje a harmonizuje lásku, dává klid a harmonii, přitahuje léčivé síly.

Nefrit /Jadeit/ – přináší mír, harmonii, moudrost srdce, spravedlnost, skromnost, uklidňuje srdce, pomáhá při neklidu, podporuje klidné sny

ČAKRA   Čakra srdce, srdeční centrum

NÁZEV   anahata – neporažená, nepoškozená

BARVA  zelená, růžová a zlatá

ELEMENT            vzduch

SMYSLOVÁ FUNKCE        hmat

POLOHA              uprostřed prsou ve výši srdce a otevírá se směrem dopředu

OTÁČENÍ             u ženy se otáčí doprava a u muže doleva

ČÁSTI TĚLA         srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže

ŽLÁZY    brzlík – který je ovlivňován čtvrtou čakrou, hraje důležitou roli v systému obrany-schpopnosti lidského těla. Tato čakra působí přímo na  dozrávání lymfocytů. 

HORMONY         thymohormon

AROMATERAPIE               růžový olej – jeho něžné láskyplné srdce hojí rány srdce. Povzbuzuje a zjemňuje smyslné radosti.

KAMENY              růženín, kunzit, rodochrozit, rodonit, manganokalcit, růžový korál, perly, růžový turmalín, smaragd, nefrit, jadeit, aventurín, sugilit

SPÁNEK na levém boku, 5 – 6 hodin

Vyživuje: srdce, oběhový systém, bludný nerv

Symbol: lotos s dvanácti okvětními lístky – kam, kham, gam, gham, ngam, cham, chám, jam , jham, njam, tam, tham

Tón: F – hláska A

Mantra: LAM

Příslušná božstva: Isa, Kakini

Symbolická zvířata: Antilopa, holub, ptáci

Planeta: Jupiter

Čakra srdce vytváří střed systému čaker. V ní se spojují tři spodní fyzické – emoční centra se třemi horními duchovními. Nacházíme zde schopnosti empatie, soucitu, naladit se na druhé, prožívat. Úloha čakry je sjednocení skrze lásku. Každá touha po kontaktu, po splynutí, harmonii a lásce se projevuje prostřednictvím čakry srdce. Ve své očištěné formě je srdce centrem opravdové lásky. Každým záporem vytváříme oddělenost a negativitu. Pozitivní „ano“ naproti tomu vytváří vibrace, ve kterých se negativní pocity nemohou udržet a mizí. Trpíš-li nějakou bolestí, nebo nemocí, můžeš pozorovat, že láskyplnou pozorností k nemocnému orgánu nebo části těla se může uzdravení značně urychlit. Aktivujeme ji pohledem na les, neporušenou panenskou přírodu, louky a pole.

Harmonická funkce: Je-li čakra srdce dokonale otevřená a působí v harmonii s ostatními čakrami, stáváte se prostředníkem lásky. Vibrace dokáží přeměňovat tvůj svět, sjednocovat a usmiřovat.Vyzařujete teplo, lásku a energii, což otvírá srdce ostatních, navozuje důvěru a dává radost. Soucit a ochota josu pro vás samozřejmostí.

Disharmonická funkce: Chybná funkce čakry se může projevovat různým způsobem. např. rádi byste dávali a byli byste tu vždycky pro druhé, nejste však spokojeni se zdrojem lásky. Nebo se cítíte mocní a silní a dáváte tuto sílu jiným, ale nejste schopni přijímat lásku, otevřít se, abyste ji mohli pojmout. Říkáte si možná, že lásku druhých nepotřebujete.

Nedostatečná funkce: Nedostatečná funkce srdce vás dělá lehce zranitelnými a závislými na lásce a náklonnosti ostatních. Když jste i odmítnuti, cítíte se hluboce zasaženi, obzvláště pokud jste se jednou otevřeli. Pak se uzavřete do ulity a jste smutní. Bezcitnost, něha vás přivádí do rozpaků.

Řeč těla: Děti, které se často postaví do rohu místnosti s rukama překříženýma rukama na prsou chrání své bolavé srdce. Tento zvyk si nesou až do dospělosti, projevují se tak, kdykoliv potřebují útěchu. Dotyk se stal z jednou z nejdůležitějších prvků doplňkových terapií, protože bohužel v dnešní době je mnoho lidí, kterých se po dlouhá léta nikdo nedotkl nebo je nikdo nepohladil.

příroda- Každá tichá procházka v nedotknuté přírodě, každý květ přináší poselství lásky – obzvláště růžové květy.

Každá klasická hudba.

tóny- Zelená barva luk nás povzbudí, navozuje sympatie, pocit míru. Jemné vibrace růžové barvy uvolňují zatvrdliny v těle. Vzbuzuje pocit lásky a něhy.

drahokamy-

Růžový křemen – něžný růžový křemen podporuje jemnost, něhu, lásku, obklopuje duši láskyplnými vibrace, které léčí rány srdce, vzniklé hrubostí, tvrdostí, nepozorností. Tvá duše se může dále otevírat lásce a lásku dávat.

Turmalín – růžovo-červený turmalín tě vyvádí z příčin zúžených pocitových struktur, otevírá se a rozšiřuje srdce.

Kunzit – podporuje přímočarost, přivádí tě na cestu dokonalé lásky.

Smaragd – je to kámen všeobjímající lásky, posiluje a harmonizuje lásku, dává klid a harmonii, přitahuje léčivé síly.

Nefrit /Jadeit/ – přináší mír, harmonii, moudrost srdce, spravedlnost, skromnost, uklidňuje srdce, pomáhá při neklidu, podporuje klidné sny

Inkarnační čakra 3

ČAKRA   Čakra solar-plexu, čakra pupku

NÁZEV   Manipura – zářivý klenot

BARVA  žlutá, zlatožlutá

ELEMENT            oheň

SMYSLOVÁ FUNKCE        zrak

POLOHA              přibližně dva prsty nad pupkem, v břišní dutině, mezi prvním bederním obratlem a dvanáctým bederním obratlem   otvírá se směrem dopředu

ČÁSTI TĚLA         spodní část zad, trávicí systém, žaludek, játra, slezina, tenké střevo, dutina břišní, žlučník, vegetativní nervový systém

ŽLÁZY    slinivka břišní, játra Slinivka produkuje četné trávící enzymy, vylučuje inzulín a ovlivňuje regulaci matabolismu cukrů.

HORMONY         insulin /žluč/

AROMATERAPIE               levandule – levandulový olej uklidňuje a uvolňuje hyperaktivitu třetí čakry, rozmarýn – rozmarýnový olej je obzvlášť vhodný při nedostatečné funkci třetí čakry, oživuje a povzbuzuje, pomáhá překonávat lenost a podporuje připravenost k jednání , bergamot – vibrace tohoto oleje, připravovaného z plodů stromu bergamont, v sobě mají mnoho světla. Jeho vůně posiluje životní energie. Dodává sebedůvěru a sebejistotu.

KAMENY              tygří oko, jantar, topas, citrín, růženín, avanturín, malachit, záhněda, sluneční kámen, žlutý jadeit, fluorit, zlato 

SPÁNEK na zádech, 7 – 8 hodin

Vyživuje: játra, slezinu, zažívací orgány

Symbol: lotos s deseti okvětními lístky da, dha, na, ta, tha, da, dhá, na, pa, pha

Tón: E – hláska: otevřené O

Mantra RAM

Příslušná božstva: Lakiní, Agni, Rudra

Symbolická zvířata: Skopec

Planeta: Mars

Třetí čakra je sídlem emocí – síly, moci, sebekázně, hněvu, strachu, viny, žárlivosti, sobectví, nezdravých tužeb. Čakra přestavuje naše centrum síly. Tudy přijímáme sluneční energii, která kromě toho vyživuje éterické vibrační pole a tím dodává vitalitu také tělu fyzickému a udržuje ho. Třetí čakrou vstupujeme do aktivního vztahu ke třetím lidem. Je to oblast, ze které vychází z našeho těla emoční energie. Odtud, jsou řízeny sympatie a antipatie, schopnost trvalých vazeb a mezilidské vztahy. Čakrou vnímáme přímé vibrace ostatních lidí, když cítíme hrozící nebezpečí- čakra se stáhne, což je obranný mechanismus. Nenastává to, ale v případě, máme-li hodně světla v sobě, které vytváří kolem nás ochranný obal.

Harmonická funkce: Třetí čakra, když je otevřená a funguje harmonicky, máte v sobě pocit míru, vnitřní harmonie, jste spokojeni s postavením v životě, cítíme soucit s druhými. Můžete být sami se sebou vyrovnaní a zároveň respektujete přání a pocity druhých. Máte v sobě jas, který obklopuje i vaše tělo, chrání vás před negativními vibracemi a vyzařuje do vašeho okolí. Máte-li navíc otevřenu šestou a sedmou čakru, poznáváte, že vše viditelné je složeno z různých vibrací světla. Plní se vám přání, protože jste úzce spojeni se silou světla. Co si přejete přitahujete jako magnet. Jste plně empatičtí, senzibilní. Aktivujeme ji pohledem do slunce, rozkvetlá řepková pole či jarní pohled na rozkvetlou louky pampelišek, otevřeného ohně.

Disharmonická funkce: Při jednostranném vlivu, nebo chybné funkci třetí čakry. Všechno má být podle vašeho názoru, chcete ovládat svůj svět, prosazovat svou moc a dobývat. Avšak cítíte, že jste k tomu hnáni vnitřním neklidem a nespokojeností. Pravděpodobně jste zažili mnoho uznání a potvrzení sebe sama, proto jsi si nemohli vyvinout skutečnou sebeúctu, která se vám nedostávala a kterou teď hledáte ve vnějším světě. Chybí vám vnitřní uvolněnost, připadá vám těžké vypřáhnout a uvolnit se, jste citově chladní, lítostiví, sentimentální, žárlivost, bezohlednost, spontánnost.. Také lehce vybuchnete, ve své podrážděnosti se projevuje mnoho hněvu, které jste během času spolykal bez dalšího zpracování.

Nedostatečná funkce: S nedostatečnou funkcí třetí čakry se cítíte často bez odvahy a poražený. Všude vidíte překážky, které se vám stavějí do cesty. Rozvoj osobnosti byl již pravděpodobně v dětstvím poškozen. V obtížných situacích máte houpavý strach v žaludku nebo jste nervózní, máte těkavé jednání. Neobvyklé zážitky vám přinášejí strach a neklid.

Řeč těla: Solar plexus je čakra, která nejčastěji potřebuje ochranu, protože touto čakrou člověk vnímá změny vibrace v atmosféře, zvlášť pokud se týkají emocí. Ruce překřížené na žaludku mohou znamenat rozvážnost, ale i  že je vám někdo nesympatický. V tomto případě ukazuje na potřebu ochránit se před člověkem.

Nemoci spojené se Solar plexem: Cukrovka, zánět slinivky břišní, nemoci jater, žaludku, trávicí problémy, žlučové kameny, dvanácterníkový vřed, kýla, jícnový reflex, slezina, celiakie – tenké střevo. Nadváha, bolesti v zádech v bederní oblasti páteře, nervová onemocnění, artritida. Chybí sebevědomí, odvaha, všude vnímáte překážky, předrážděnost.

Účinky přírody: Zlaté světlo Slunce, koresponduje se světlem, teplem, silou čakry solar-plexu. Pozorování ozářeného pole zralého obilí nebo řepky vám dá zážitek hojnosti a odezvy na teplo a sílu Slunce.

Účinky hudby: Třetí čakra se aktivuje ohnivými rytmy. K její harmonizaci může být použita orchestrální hudba. Při hyperaktivitě je vhodná každá uvolňující hudba.

Účinky barev: Třetí čakru posiluje aktivuje žlutá sluneční barva. Oživuje nervovou činnost a myšlení, podporuje kontakt a výměnu s ostatními lidmi. Zabraňuje pocitu únavy, dává veselost, volnost, uklidňuje duševní problémy a onemocnění.

Účinky drahokamů:

Tygří oko  – podporuje vnější a vnitřní zrak. Zbystřuje rozum a pomáhá poznat vlastní chyby a těžit z nich.

Jantar  – dává teplo, naději, radost, ukazuje jak život realizovat, propůjčuje šťastnou ruku při podnikání. V tělesné rovině očišťuje organizmus, vyrovnává trávicí systém, posiluje a čistí játra.

Topas – zlatožlutý topas tě naplňuje silou slunce, prohlubuje vědomí, bdělost, jasnost, radost živost. Zbavuje zatěžujících pocitů, temných myšlenek, což pomáhá při úzkostech a depresích. Posiluje a podporuje tělesné trávení. Citrín – poskytuje pohodu, teplo, živost, jistotu a naději, pomáhá zpracovat životní zážitky a integrovat je do osobnosti. Přitahuje vnitřní a vnější hojnost, podporuje při uskutečňování cílů.

Vztahová čakra č.2

NÁZEV   Švadhisthana – sladkost

BARVA  oranžová

ELEMENT            voda

SMYSLOVÁ FUNKCE        chuť

POLOHA              Druhá čakra se nachází uprostřed mezi pupíkem a spodním koncem páteře, nad pohlavními orgány, je spojena s křížovou kostí a otevírá se směrem dopředu

ČÁSTI TĚLA         hýždě, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté /krev a její oběhový systém, míza, sperma, trávicí šťávy atd./           

ŽLÁZY    varlata, vaječníky, prostata, u žen i regulace cyklu – na funkci zárodečných žláz závisí produkce zárodečných  buněk a pohlavních hormonů. Prostřednictvím svého vlivu na zárodečné buňky působí druhá čakra také na pocity a nálady.

HORMONY         estrogen, testosteron

AROMATERAPIE               ylang-ylang je jedno z nejznámějších afrodiziak. Otvírá se smyslovému vnímání. Jeho sladká vůně dává pocit bezpečí. Nahromaděné a zadržované emoce se rozplynou. Santal používá se na zlepšení sexuality. Povzbuzuje fantazii a probouzí radost z činnosti.

KAMENY              oranžový avanturín, karneol, ohnivý opál, medový opál, medový kalcit, sluneční kámen.

SPÁNEK poloha embrya, 8 – 10 hodin

Vyživuje: střední trakt, ledviny, močový – pohlavní systém

Symbol: lotos se šesti okvětními lístky -bam, bham, mam, jam, ram, lam

Tón: D – uzavřená hláska O

Mantra: VAM

Příslušná božstva: Višnu, Rakini

Symbolická zvířata: Ryba, mořští živočichové, krokodýl

Planeta: Venuše

Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena elementu vody, ze kterého povstává vše živé. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají přírodou. Zažíváme sebe jako část tvořivého procesu, naší kreativity, kterou projevujeme skrze pocity a tvořivého jednání. Tato čakra je považována za sídlo Šakti, ženského aspektu boha, ve formě tvořivé rodící síly. U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls k tvoření nového života, avšak voda také odplavuje a očišťuje to se projeví v oblasti detoxikační a vyměšující. Na úrovni duševní To prožíváme jako uvolnění a odplavení pocitů. 

Harmonická funkce: Harmonická funkce se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity, vitalitou, tvořivostí, léčivou energií, vášní a radosti ze života. Tělesná vitalita, přirozená radost a léčivá energie Jste vůči lidem a hlavně kvůli druhému pohlaví přirozená/ý a otevřená/ý. Sexuální spojení s druhým člověkem je radost a láska v jednom. Aktivujeme ji pohledem na na měsiční svit a tekoucí vodu.

Disharmonická funkce: Chybná funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v období puberty. Probouzí se sexuální síly vyvolávající nejistotu. Někdy je to, ale také nedostatek něžnosti a tělesné blízkosti v dětství.  Jiný možný následek tohoto přístupu je, že používáte sex jako drogu. To znamená, že jste správně nepoznali tvořivý potenciál těchto sil a použili je nesprávným směrem. Často inklinujete k závislostem, chtíči na sexu, drogách, alkoholu, kterým si lásku nahrazujete. Jste agresivní a tíží vás nutkavý vztek, máte pocity viny a strach ze ztráty, častá žárlivost.

Nedostatečná funkce: Nedostatečná funkce vzniká ve většině případů již v dětství. Možná vám chyběli dotyky, mazlení a něžnosti. V pubertě jste deroucí se sexualitu zablokovali, potlačili. Možná to zapříčinila malá sebedůvěra. Toto potlačení má za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost. 

Řeč těla: Rozhodující oblast je křížová čakra. Představuje schopnost tvořit a mít prostor k tvoření. Položení rukou do oblasti podbřišku může být výrazem strachu z citového ranění a nebo odmítnutí. Tyto věci je třeba mít na paměti, když jednáme s někým, jehož řeč těla má vztah ke křížové čakře. Takový člověk potřebuje prostor spojený s nepodmíněnou láskou, aby se mohl plně projevit. 

Nemoci spojené s druhou čakrou: Dráždivý tračník, menstruační cyklus, premenstruační syndrom, menstr. krvácení, cysty na vaječníkách, endometrióza, nemoci varlat, nemoci prostaty. Problémy v mezilidských vztazích, nepřijímání druhého pohlaví bez podmínek, nedostatek sebeúcty,  neprůchodnost emocí a sexuální chladnost, přehnané sexuální fantazie.

Účinky přírody: Druhou čakru oživuje měsíční světlo, dotyk s čistou, průzračnou vodou i pohled na ni. Měsíc obzvlášť v úplňku, stimuluje pocity. Tiché posezení u čisté vodní hladiny, koupel v ní nebo pár doušků čistého pramene pomáhá očistit tvou duši a osvobodit ji od citových blokád a stresů, aby život mohl zase volně proudit. 

tóny: K aktivování se hodí plynulá hudba, vzbuzující pocit nezkalené životní radosti. Ke zklidnění čakry naslouchejte zpěvu ptáků, zvuku tekoucí vody, vodotrysku, nebo meditační hudbu se zvuky přírody. 

Barevnost: Druhou čakru aktivuje jasná oranžová barva, která zprostředkovává oživující energii. Podporuje sebeúctu a vzbuzuje radost ze smyslových požitků.